بهتر زیستن را بیاموزیم روشهای بهتر زیستن را بیاموزیم http://avesinaaa.mihanblog.com 2018-04-25T09:22:03+01:00 text/html 2012-06-21T13:09:53+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری بزرگترین کتاب برنامه های بدنسازی http://avesinaaa.mihanblog.com/post/460 <div class="art-article"><h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 22pt; line-height: 115%;">دانش نامه پرورش اندام<span> </span>به قلم رضا نوری زاده</span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;">بزرگ ترین مرجع برنامه های پرورش اندام برای انواع <span> </span>تیپ های بدنی </span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;">این کتاب در <span style="background: none repeat scroll 0% 0% yellow;">1250 صفحه</span> با جلد گالینگور و شامل : </span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-indent: -11.65pt; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span> </span><span style="background: none repeat scroll 0% 0% yellow;">بیش از 1000 برنامه تمرینی</span> </span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-indent: -11.65pt; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">برای تیپ های مختلف بدنی می باشد:</span></h2> <h2 class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">1 -<span> </span>تیپ های بدنی اکتومورف <span> </span></span></h2> <h2 class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">2-<span> </span>تیپ های بدنی لاغر و استروژن دار</span></h2> <h2 class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 2.5pt; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">3 -<span> </span>تیپ های بدنی چاق <span> </span><span> </span></span></h2> <h2 class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-right: 2.5pt; text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">4-<span> </span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">برنامه</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">های</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">ا</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">فزایش حجم</span></h2> <h2 class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">5 -<span> </span>برنامه های ویژه فیزیک های پیشرفته و توسعه یافته<span> </span><span> </span></span></h2> <h2 class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span> </span>6 -<span> </span>برنامه های ویژه مسابقات پرورش اندام تنظیم شده برای <span style="background: none repeat scroll 0% 0% yellow;">دو جلسه تمرین در یک روز</span></span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">شما در این کتاب با حدود <span style="background: none repeat scroll 0% 0% yellow;">2000 حرکت پایه و اساسی</span> در پرورش اندام آشنا می شوید :<span> </span></span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span> </span><span> </span><span> </span>1 -<span> </span>حدود 350 حرکت پایه برای زیربغل و عضلات پشتی</span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span> </span><span> </span>2 -<span> </span>حدود 350 حرکت پایه و اساسی برای عضلات جلو بازو<span> </span></span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span>3 - حدود350 حرکت پایه و اساسی برای عضلات پشت بازو<span> </span><span> </span><span> </span></span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span> </span>4-<span> </span>حدود 350 حرکت پایه و اساسی برای عضلات پا<span> </span></span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span> </span><span> </span><span> </span>5 -<span> </span>حدود 300 حرکت پایه و اساسی برای عضلات سینه<span> </span></span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span> </span><span> </span>6 -<span> </span>حدود 300 حرکت پایه و اساسی برای عضلات سرشانه</span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">و حرکات متنوع برای شکم و ساق و ساعد</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">و بیش از 1000 نکته راهبردی و کاملا علمی در رشد بدنی</span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">با تنوع فوق العاده و تکنیک های کاملا حرفه ای برای همیشه با تمرین زدگی و دلزدگی در پرورش اندام وداع کنید</span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">برای خرید کتاب می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:</span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">0611-2233580</span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">09161136710</span></h2> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;">شماره حساب:</span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span> </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span> </span>639607100781512</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"> </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span> عابرسرمایه به نام بابک نیری</span></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><span>قیمت کل مجموعه با ارسال رایگان 88000 تومان</span></span></h2><a href="http://www.rezanoorizadeh.com/" target="" title=""><font size="5">www.rezanoorizadeh.com</font></a><br><br> <h2 class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br></span></h2></div> <div class="leading-1"> <div class="art-post"> <div class="art-post-body"> <div class="art-post-inner"> <div class="art-postmetadataheader"> <h2 class="art-postheader"> تایید توسط اساتید تربیت بدنی</h2> </div> <div class="art-postcontent"> <div class="art-article"><p>کتاب دانش نامه پرورش اندام توسط تعدادی از اساتید بزرگ تربیت بدنی دانشگاه ها مورد بازبینی قرار گرفت و آنان را به تحسین و تعجب واداشت</p> <p>متن تایید این اساتید در صفحه نخست کتاب به چاپ رسیده است</p> <p>در اینجا از این اساتید محترم به ویژه دکتر خلیفی استاد&nbsp; تربیت بدنی دانشگاه های قم قدردانی می نماییم:</p> <p>مشاورین پارس</p> <p>نوری زاده - نیری</p> <p>&nbsp;</p></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="leading-2"> <div class="art-post"> <div class="art-post-body"> <div class="art-post-inner"> <div class="art-postmetadataheader"> <h2 class="art-postheader"> قدردانی از اداره کل ارشاد و تبلیغات قم</h2> </div> <div class="art-postcontent"> <div class="art-article"><p>در اینجا جا دارد از اداره کل تبلیغات و ارشاد قم که برادرانه و دلسوزانه ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی نماییم</p> <p>مشاورین پارس</p> <p>نوری زاده - نیری</p></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="leading-3"> <div class="art-post"> <div class="art-post-body"> <div class="art-post-inner"> <div class="art-postmetadataheader"> <h2 class="art-postheader"> تشکر از انتشارات معبود</h2> </div> <div class="art-postcontent"> <div class="art-article"><p>در اینجا از انتشارات معبود و جناب آقای خاوری که در نشر این کتاب کمک های ارزنده ایشان چون چراغی راهگشایمان بود قدردانی می نماییم</p> <p>مشاورین پارس</p> <p>نوری زاده - نیری</p></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="art-postmetadataheader"> <h2 class="art-postheader"> نشانی و شماره حساب ها</h2> </div> <h1>شماره حسابها<br>عابر بانک&nbsp;سرمایه به نام بابک نیری&nbsp; 6396071007815129<br>بانک سپه جاری طلایی&nbsp; به نام بابک نیری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320800048108</h1> <h1>نشانی ما :</h1> <h1>اهواز خیابان طالقانی خیابان سعدی نبش غفاری پلاک 235</h1> <h1>مشاورین پارس اسپرت</h1> <h1>نوری زاده&nbsp;&nbsp; نیری</h1> <h1>0611-2233580</h1> <h1>(فکس ):</h1> <h1>0611-2236344</h1> <h1>ایمیل ما:</h1><font size="4">avesinaaa@yahoo.com</font><br><br><a href="http://www.rezanoorizadeh.com/" target="" title=""><font size="5">www.rezanoorizadeh.com<br></font></a><br> <h1> <br></h1> text/html 2011-11-05T20:03:35+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری معتبر ترین وبسایت بدنسازی در ایران http://avesinaaa.mihanblog.com/post/459 <font size="7"><a href="http://www.rezanoorizadeh.com/" target="" title="">www.rezanoorizadeh.com</a></font> text/html 2011-09-29T19:59:19+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری غلبه سریع و آسان بر وسوسه های فکری http://avesinaaa.mihanblog.com/post/458 <h2 style="text-align: right; margin-right: 40px;" class="title icon"> <!-- google_ad_section_start -->غلبه سریع و آسان بر وسوسه های فکری<!-- google_ad_section_end --> </h2> <div style="text-align: right; margin-right: 40px;" class="content"> <div id="post_message_43438"> <blockquote class="postcontent restore "> <!-- google_ad_section_start --><font size="3"><font size="2"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">نگاهی اجمالی برگرفته از "غلبه بر عادات وسواسی"</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> مقدمه</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> بسیار ساده اما در عین حال عمیق و متفکرانه. برای سالیان دراز همه فیلسوفان به ویژه شرق شناسان این نظریه را به صورت یک تئوری مدون تصدیق کرده و اساتید برجسته علم و فلسفه در تمام زمانها و تا کنون آن را پایه اولیه مطالعات خود قرار داده اند.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> طی تحقیقات اخیر دیدگاه فوق الذکر به شکل ظاهری ذیل تغییر شکل داده است:</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> هر حس، خواسته، میل، آرزو، هوس، و احساس – و بهتر است بگوییم هر حالتی که در وجود فرد ایجاد می شود- فوراً در ذهن به صورت یک "فکر" ثبت می گردد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> وقایع مختلف زمانی رنگ حقیقت به خود می گیرند و برای ما به عینیت می رسند که در مورد آنها فکر کنیم. تا زمانیکه به چیزی فکر نکرده ایم آن مطلب برایمان ملموس نیست، اما به محض اندیشیدن برایمان مظهر خارجی پیدا می کند.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> کاهش توجه – کاهش احتمال به حقیقت پیوستن</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> " من می اندیشم، پس هستم"؛ و این عبارتی بود که دکارت پس از سال ها تعمق در حوزه این مبحث به عنوان نتیجه تفکرات چندین و چند ساله خود مطرح نمود. اهمیت موضوع تفکر آنقدر بالاست که یکی از فیلسوفان شرقی اظهار می دارد که "جهان تنها زاییده تفکر افراد است. هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه ابتدا فکر آن در ذهن بشر ایجاد گردد". در مبحثی که می خواهیم مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم نظریه بالا را می توان به زبان ساده تر چنین بازنویسی کرد: "هیچ چیز شما را آزار نمی دهد مگر اینکه خودتان اجازه دهید".</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> هر تفکر و ایده ای که به حقیقت می پیوندد بر اساس میزان توجهی است که ما به آن می دهیم. هر چقدر بیشتر ذهن خود را بر روی فکر خاصی منعطف کنیم، احتمال موجودیت و به حقیقت پیوستن آن مسئله قوی تر، واقعی تر، و نزدیک تر به نظر می رسد. تمرکز و توجه عمیق بر روی یک مقوله ذهنی آنرا حتی از نقطه نظر خارجی نیز ملموس تر می سازد. در این حالت توهم و خیال پردازی راجع به آن موضوع هم قوی تر می شود. این یک پدیده کاملاً طبیعی و اثبات شده است که به خوبی در هیپنوتیزم و مدیتیشن عمیق قابل مشاهده می باشد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> هر چقدر توجه کمتری به فکری داشته باشیم، می بینیم که کمتر به واقعیت نزدیک می شود. آیا تاکنون به این موضوع توجه کرده اید که احساسات منفی، درد، رنج، و مشکلات زندگی برای کسی که بیهوش است، در کما به سر می برد، و یا در خواب عمیق بدون رویاست، از بین رفته و معنایی ندارد؟</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> از افکار مضر و آزار دهنده پرهیز کنید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> هر چقدر که ذهن خود را بر روی افکار آزار دهنده متمرکز کنید، به همان میزبان خودتان را اذیت کرده اید. این قبیل فکرها در وهله اول نوعی حس ناخوشایند را برای ما بوجود می آورند و به دنبال آن ناخوشایندی و عدم رضایت در تمام مظاهر زندگی فرد نمود پیدا می کند.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> یک چنین الحاق و پیوندی تحت عنوان "همزاد پنداری" یا "همانند سازی" شناخته می شود. در این شرایط شخص خودش را با بدی ها و سختی ها همزاد تصور می کند و ریشه تمام دردها و رنج های موجود در زندگی اش را با همین همزاد پنداری با افکار منفی رقم می زند.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> ما باید یاد بگیریم که چه چیز برای بدنمان مفید است حال چه از نظر احساسی و چه از نظر ذهنی؛ پس از آن نیکوست که افکاری در آن خصوص را در ذهن خود پرورش دهیم. پس بیایید با افکاری که برایمان هیچ سودی ندارند خداحافظی کرده و غیر همزادشان بپنداریم.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> کلید شادکامی</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> کلید رسیدن به شادی و خوشحالی درک عمیق قاعده ی فوق و استفاده از تکنیک لغزش ناپذیر و مصون از خطا و اشتباهی است که به آن اشاره داشتیم.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> اگر توانایی انتخاب افکارتان را داشته باشید می تواند سرنوشتتان را با دستهای خودتان رقم بزنید. کسی که تنها پذیرای افکار صحیح باشد و از روی عقل و با خواست و اراده فردی افکارش را انتخاب کند، از بالاترین میزان صحت و سلامت فیزیکی، احساسی، و ذهنی برخوردار خواهد بود و همه کارهای درست را در زمان درست انجام خواهد داد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> ماهیت تفکر</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> هر کس هر کاری را که انجام می دهد قبلاً به آن فکر کرده است و پس از انجام دادن آن نیز به آن فکر می کند؛ "فکر" دارای ماهیت منحصر بفردی است که اغلب افراد از آن بی اطلاع هستند. این امکان وجود دارد که در یک ثانیه حدود 50 فکر و یا بیشتر به ذهن تک تک افراد خطور کند. افکار با یک چنان سرعتی در ذهن ما تحلیل و بررسی می شوند که خودمان هم متوجه نمی شویم و اصلاً اطلاع نداریم که یک چنین اتفاقی در حال روی دادن است. فردی که با فرآیندهای مدیتیشن آشناست، زمانیکه در مرحله ریلکس بودن قرار می گیرد، وارد مرحله ابتدایی درک "فکر" می شود و تازه در این حالت است که متوجه می شود تا کنون به چه چیزهایی فکر می کرده و از آن پس می تواند اصل "تفکر" را دریابد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> کنترل کردن افکار، آرام کردن ذهن آشفته و پریشان، و جلب توجه و تمرکز بر روی مطلبی خاص همه و همه جزء امور دشواری محسوب می شوند که مهارت پیدا کردن در آن مستلزم تلاش فراوان است. اینجاست که افراد پی به این موضوع می برند که در حقیقت برده و زندانی افکاری هستند که به ذهنشان در تمام زمان ها خطور می کرده حتی بدون اینکه خودشان هم متوجه باشند.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> کاربرد عملی</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> حال ممکن است از خودمان بپرسیم که: دانستن این مطلب چه کمکی به ما می کند؟ چگونه متوانیم از این دانش کمک گرفته آنرا در زندگی روزمره خود بکار بندیم و زندگیمان را بهبود بخشیم و خوب زندگی کنیم؟" برای درک این مطلب به خواندن ادامه دهید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> زمانیکه بر روی تفکرات خود ریز بین می شوید و به این نتیجه می رسید که یک فکر بخصوص برای شما خوب نیست و با اراده فردی تصمیم می گیرید که از فکر کردن به آن دست بکشید، دفعه آینده که یک چنین فکر مخربی به ذهنتان خطور کرد از اندیشیدن به آن پرهیز می کنید و دقیقاً از همان لحظه به بعد این کار را انجام نمی دهید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> به محض اینکه تشخیص می دهید:</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> - از چه چیزی باید پرهیز کنید و</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> - و باید چه کاری برای ارتقای وضعیت زندگی خود انجام دهید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> ناخودآگاه دقت و توجه تان به افکار مثبت افزایش پیدا کرده و اجازه نمی دهید هر فکری بدون جواز عبور از مغزتان بگذرد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> مثلاً به محض آنکه حس خواستن غذایی به ذهنتان می رسد که نباید آنرا بخورید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> در همان لحظه – و حتی بدون یک ثانیه تاخیر – از فکر کردن به آن جلوگیری بعمل آورید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> در این جا باید بسیار هشیارانه عمل کنید، تنها چند ثانیه درگیری برای تشخیص خواست و میل باطنی کافی است که شما را از نظر احساسی برانگیخته نماید و اگر فرد ضعیفی باشید (بی مسئولیت و بی ارادگی که تنها ضعف های انسانها هستند) آنوقت کنترل امور را از دست می دهید و افکار وسواسی ذهنتان را فرا می گیرند و توانایی انجام دادن و یا انجام ندادن کارها را پیدا نخواهید کرد. اگر تمام کارهایتان را تنها به واسطه هوس انجام دهید، دیری نخواهد گذشت که در زندگی راه خود را گم می کنید، احساسات کنترل زندگی شما را به عهده می گیرند، و شما عنان زندگی خود را از دست خواهید داد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> منازعه نکنید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> زمانیکه احساسات به داخل می خزند، کشمکش برای به دست گرفتن دوباره کنترل امور شروع می شود، و همین درگیری و منازعه با احساسات است که سبب ایجاد رنج و عذاب و بدبختی می شود. هنگامیکه متوجه شدید که این هوس ناخواسته و نامطبوع مجدداً وارد ذهن ناخودآگاه شما شده است، دندانهایتان را از شدت عصبانیت روی هم فشار ندهید و با استفاده از خواست و اراده فردی در صدد آن نباشید که به زور آنرا از ذهنتان بیرون کنید. تا جایی که می توانید با آن درگیر نشوید. هر درگیری فکری صرفاً سبب بارز تر شدن و برجسته تر شدن آن فکر بخصوص شده، اندیشه را قدرتمند تر می سازد و در آخر چیزی جز بدبختی و بطلان و آشفتگی نصیبتان نخواهد شد. این ریسک را نکنید که با تفکرات منفی وارد جنگ شده و ببازید. تا جایی که می توانید آنها را رها کرده و از مرکز توجه خود دور کنید. اصلاً سعی کنید وجود یک چنین تفکری را نادیده بگیرید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> به این منظور در زمان بروز یک چنین مسئله ای ذهن خودتان را به موضوع دیگری منحرف کنید، بهتر است موضوع جدیدی که می خواهید به آن فکر کنید تا اندازه ممکن با موضع قبلی فرق داشته باشد، و مطلبی باشد که به آن علاقه دارید تا این توانایی را پیدا کنید که توجه خود را به صورت تمام و کمال به آن معطوف نمایید. انگیزه و تمام فکر و ذهن خود را بر روی موضوع جدید منعطف سازید تا کاملاً آرام شوید، بعد هم طبق روال عادی به سایر کارهایتان بپردازید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> در بیشتر افراد "احساسات" خیلی قوی تر از "قوه تعقل" عمل می کنند و این احساسات هستند که همه چیز را به عقل و منطق دیکته می کنند. همانطور که قبلاً هم گفتیم به خاطر داشته باشید که افکارتان با سرعت نور حرکت می کنند، اما خوشبختانه همیشه با اندکی موشکافی و ریز بینی قابل تشخیص خواهند بود.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> تله اعتماد بنفس کاذب</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> در این قسمت میزان زیادی دقت و احتیاط لازم است و افراد در این مرحله باید اسلوب رفتاری محتاطانه را مانند آمپول ویتامین به خودشان تزریق کنند. وقتی فردی چند مرتبه توانست جلوی افکار منفی خود را بگیرد ممکن است تصور کند که به خوبی از عهده این کار بر می آید و هر زمان که اراده کند می تواند ذهن خود را از فکر کردن به موضوع خاصی منحرف کرده و به موضوع دیگری منعکس کند. به همین دلیل چون فکر می کند که می تواند از ریشه دواندن افکار مسموم در ذهنش جلوگیری بعمل آورد به خودش اجازه می دهد که حس چشیدن طعم یک وعده غذای دلچسبی که باید از آن پرهیز کند را برای خود به تصویر بکشد. او تنها برای چند دقیقه به این رفتار خود ادامه می دهد و خیلی قبل از آنکه خودش هم متوجه شود، به دام تله می افتد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> مطلب دیگری که در این لحظه برای توجیه اشتباهش با خود تکرار می کند این است که "می دانم هر زمان که بخواهم می توانم از این فکر دست بکشم، اما امروز می خواهم به آن فکر کنم، من الان کمی عصبی هستم، و فردا فکر کردن به آن را بدون هیچ گونه شکستی ترک خواهم کرد". او همین الان هم بازنده میدان شده است و کنترل امور را از دست داده.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> اگر او اراده داشت همین حالا این کار را انجام داده بود و اصلاً اجازه نمی داد یک چنین تصوراتی در ذهنش به تصویر کشیده شوند. و توانایی آن را داشت که خودش را به سمت چیزهای بهتر هل دهد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> احساسات قوی تر از منطق هستند</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> اینجا چه اتفاقی می افتد؟ توضیح آنکه: هنگامیکه احساسات قوی و عواطف سرکش بیدار می شوند، قوه تعقل تحت الشعاع قرار گرفته و به حاشیه رانده می شود. احساسات به مراتب قوی تر از عقل هستند و زورشان بیشتر است و حرف نهایی را آنها می زنند.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> قوه تعقل برده می شود و شروع می کند به تحلیل و بررسی احساسات و توجیه نمودن آنها با استدلال ها و برهان های نادرست، ساختگی، و غیر واقعی. هر انطباق و توجیه عقلانی که لازم باشد را به کار می گیرد و دلیل تراشی می کند تا در آن لحظه بخصوص احساسات را تکمیل نموده و مهر تاییدی به آنها بزند. فرد در این زمان با کمک نیروی عقلایی دلیل کافی برای طفره رفتن و یا به تعویق انداختن کارها را برای خود می آورد. ( به عنوان مثال کنترل فردی را بعداً و یا از فردا شروع می کنم).</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> احساسات پیروز می شوند! چند ساعت بعد زمانیکه میل باطنی و هوستان را برآورده ساختید، تازه می نشینید و به کاری که انجام داده اید با دید منطقی فکر می کنید. زمانیکه احساسات فروکش کردند، به روشنی درک می کنید که به دام افتاده بودید و فریب خورده اید. این مسئله می تواند بارها و بارها به صورت روزانه برای سالیان دراز برای شما اتفاق بیفتد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> من شخصی را می شناسم که برای مدت زمانی در حدود 10 سال به توجیه عقلانی و منطقی جلوه دادن کارهایش می پرداخت و فرد دیگری را می شناسم که به مدت 15 سال در یک چنین تله ای به دام افتاده بود – همیشه فردا شروع می کنم-</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> هر کاری که انجام می دهید سعی کنید وارد این بازی نشوید. در تمام زمانها مراقب تفکرات خود باشید، اگر هوس و شهوت ذهنی گرداگرد شما را احاطه کند مطمئن باشید که احساسات کنترل زندگی شما را بدست خواهند گرفت.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> اگر بتوانید مدت زمانی را به کنترل و مهار احساسات و افکار خود بپردازید، پس از سپری شدن چند هفته و یا کمتر این احساسات به مرور زمان فروکش می کنند و شما هم می توانید دیگر این همه به حس هشیاری خود فشار نیاورید. اگر این اتفاق بیفتد امنیت و مصونیت بالایی پیدا خواهید کرد. به هر حال کاملاً عاقلانه است که برای یک مدت نسبت به این حقه های ذهنی گوش به زنگ بوده و هشیاری خودتان را همچنان حفظ کنید تا عادت جدید به صورت الگوی روزمره ذهنی تان در آید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> مراقب افکار منفی باشید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> تنها با قدری تمرین شما می توانید این استعداد را پیدا کنید تا فوراً افکار نامساعد را با همان سرعتی که در ذهنتان رشد می کنند، از بین ببرید. این امر فقط در گرو یاد گرفتن "چگونه" و "کجا" است. به این معنا که چگونه و کجا باید تمرکز و توجهتان را مصرف کنید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> با تمرین های مستمر میزان هشیاری شما تا چندین برابر افزایش پیدا می کند و به راحتی توانایی تشخیص کلیه افکار منفی تان را پیدا خواهید کرد. به مرور زمین در این زمینه ماهر شده و می توانید از آن در تمام جنبه های زندگی به نفع خود بهره بگیرید. سادگی این تکنیک واقعاً انسان را شگفت زده می کند. به راحتی می توانید بر تمام احساساتی که برای سالیان دراز شما را قربانی خود کرده بودند احاطه پیدا کنید و آنها را تحت سلطه خود درآورید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> تکنیک هایی برای پرورش و شکوفایی عادت صحیح فکری</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> من از طریق مراوده با افرادی که برای سال ها با احساسات و افکار خود در کشمکش بودند تا بتوانند آنرا مطابق خواست و اراده شخصی خود تغیر دهند چیزهای زیادی یاد گرفتم. برخی از افراد اهدافی داشتند که برای رسیدن به آنها بسیار مشتاق بودند، بنابراین همین انگیزه باعث می شد تا با سرعت بیشتری به سوی اهدافشان حرکت کنند، باعث می شد که راحت تر و در زمان کوتاهتری بتوانند بر افکار منفی خود غلبه کنند؛ اما همین افراد هم زمانیکه بی توجه می شدند و بر اساس عادات قبلی خود زندگی می کردند، تفکرات مسموم دوباره به سراغشان می آمدند و مجدداً آنها را به همان شیوه زندگی قبلی سوق می دادند.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> با افکار ناخوشایند بازی نکنید ... مثل طاعون از آنها دروی کنید. تنها زمانیکه به خوبی یک رفتار را ملکه ذهن خود می کنید، می توانید جلوی کارهای ناخواسته تان را بگیرید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> برای رسیدن به یک شرایط پایا نیازمند زمان هستید که برای برخی هفته ها و برای برخی دیگر ماهها به طول می انجامد. حتی آن زمان باز هم نباید به خودتان اجازه دهید که هر احساسی آزادانه پا به عرصه فکری شما بگذارد. حواس خود را همواره به اهدافتان متمرکز کنید، در غیر اینصورت به هیچ نتیجه ای نمی رسید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> فقط کار درست را انجام دهید تا تبدیل به یک عادت معهود ذهنی شود. در این شرایط شما به عادت جدید معتاد می شوید و از مزایا و ثمرات بی نظیر آن بهرمند خواهید شد: سلامتی، خوشحالی، شادی و شادکامی، و آرامش ذهنی در تمام مراحل زندگی</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> به راحتی بر شهوات ذهنی غلبه کنید</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> اگر از این تکنیک به صورت عملی در زندگی خود بهره بگیرید، می توانید بر وسوسه آمیز ترین تفکرات نیز چیره شوید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> برای ادامه دادن به تنها چیزی که نیاز دارید آگاهی و هشیاری است. اگر اندیشه ها را به محض اینکه افکار منفی به سویتان حمله ور می شوند شناسایی کنید همیشه بدون تجربه شکست به موفقیت خواهید رسید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> هیچ وقت روزی را که با کتاب فلسفی "پل برتون" آشنا شدم را از یاد نمی برم. همان موقع بود که به کنه تئوری حقیقت ماهیت ذهن پی بردم و زندگی ام را دگرگون ساختم.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> افکار غنی فیلسوفان متعدد ظرف سالیان دراز در این کتاب جمع آوری گردیده. مطالعه این متون به ذهن و قلب ما اجازه می دهد تا از توصیه های هوشمندانه اش بهرمند گردیده و به سوی شادی و خوشحالی گام برداریم.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> در برخورد با دیگران</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> در این قسمت سخنی کوتاه در مورد وسوسه های برخوردی با دوستان و یا آشنایان داریم. به عنوان مثال زمانیکه با دوستانتان بیرون می روید و آنها پیشنهاد می کنند که چیزی بخورید که جزء مواد غذایی است که شما باید از آنها پرهیز کنید، معقولانه ترین حرکت این است که خودتان را درگیر بحث نکنید و ذهن خود را بر روی چیز دیگری منحرف کنید تا هوس خوردن آن غذا از سرتان بیرون رود.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> اما اگر مستقیماً شما را محور صحبت هایشان قرار دادند، سعی کنید موضوع دیگری را عنوان کرده، به بحث بگذارید و کل جمع را از موضوع محوری بحث دور کنید. نمی دانید که به چه نتیجه می رسید. می توانید از چیزی شبیه به این استفاده کنید: "این رو از کجا خریدی؟" به هر حال به هر نحوی که تشخیص می دهید به صحبت های خود ادامه دهید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> اگر مستقیماً از شما سوال کردند که چرا برای صرف غذا به آنها نمی پیوندید به راحتی به آنها بگویید که در حال حاضر گرسنه نیستید و سعی کنید زیاد بحث نکرده و موضوع را تغییر دهید. اگر در این کار مهارت پیدا کنید انجام آن برایتان بسیار ساده می شود.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> هدف اصلی شما در اینجا این است که حتی الامکان خودتان را از موضوعات ناخوشایند دور نگه دارید و از نظر احساسی تا جایی که می توانید خودتان را درگیر نکنید. اگر در ابتدای راه قرار دارید به شما پیشنهاد می شود که برای یک هفته از قرار گرفتن در جمع هایی که ممکن است به هر نحوی باعث راندن شما به سمت افکار ناخواسته شوند پرهیز کنید تا به اندازه کافی روی کنترل افکار و کنترل موقعیت اجحاف پیدا کنید با این تمرین زمانی که در جمع قرار گرفتید به راحتی وسوسه نمی شود و با استفاده از تکنیک های آموزش داده شده خودتان را از فشار دیگران رها می سازید و دیگر مجبور نیستید که مطابق خواسته آنها عمل کرده و خودتان را با آنها همسو و یکرنگ سازید.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> فراموشی ذهنی</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> یک متد دیگر نیز وجود دارد که به طور کامل با تکنیکی که در این مقاله به شما آموزش دادیم مطابقت دارد و ما بیراه ندیدیم که درد مورد آن هم توضیح مختصری بدهیم. این تکنیک برگرفته از به "فراموشی زمانی" است و بسیاری از فیلسوفان قدر جزء پیروان آن هستند. سیستم فکری اولیه این تکنیک توسط "گاردجیف" و "اسپنسکی" پایه ریزی شد و در دوره های بعدی توسط دانش آموختگانشان تکمیل شد و تا کنون مریدان بیشماری را به خود اختصاص داده است. این تکنیک نیازمند پافشاری زیاد در تمرین است و فوراً منجر به انقلاب عظیم و عمیق فردی در درون انسانها می شود و واکنش های و عملکرد های ذهنی را دگرگون می سازد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> این تکنیک همچنین به منظور از میان برداشتن هر گونه واکنش، عادت، احساس، و فکر بد نیز مفید است. با به کارگیری این فن این عادت را در خودتان پرورش دهید که احساسات، افکار خود را اصطلاحاً بپایید و ببینید که چه تغییرات رفتاری در شما ایجاد می کنند. این امر کلیه حالات ذهنی را عینی و ملموس می کند و اتصالات غلط ذهنی و عاطفی را از میان بر می دارد.</span><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> وقتی در بکارگیری این تکنیک تبحر پیدا کردید، تعجب خواهید کرد که چه مواردی را در مورد خودتان و الگوهای رفتاری و واکنش های نسنجیده بدست می آورید. ظرف مدت یک ساعت به شما آموزش داده می شود که نگاهی دقیق به رفتارهای ذهنی خود داشته باشید و مراقبت هشیارانه ای را از آن بعمل آورید، سپس 10 کتاب روانشناسی وجود دارد که برای مطالعه بیشتر در اختیارتان قرار خواهد گرفت. با گذراندن این دوره شما دلیل هر عمل و عکس العملی را در می یابید و به رفتار و به مثابه آن علت وقوع پی می برید و رویهم رفته به نتایجی دست پیدا می کنید که روزی خودتان هم از وجودشان بی اطلاع بودید.</span></font> n با توجه به "ایدئولوژی ذهن گرایانه" می توان اظهار داشت که تجربه ما از کل عالم هستی هیچ چیز نیست مگر تفکر ما از آن.<font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"> </font> n وقایع زمانی تبدیل به تجربه می شوند که فرد قبلاً به آنها فکر کرده باشد. <br> </font></blockquote></div></div> text/html 2011-09-28T19:49:11+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری آزمایش ادرار http://avesinaaa.mihanblog.com/post/457 <br> <br> <br> کلیه، کارخانه تصفیه بدن است. هر میلی*متر از خون در روز چند بار از این کارخانه عبور می*کند و *****های تصفیه کننده یا همان گلومرول*های کلیوی سموم، ذرات و املاح اضافه و مواد زاید حاصل از سوخت و ساز سلول*ها را از خون جمع*آوری می*کنند و خون تازه و تمیز دوباره وارد چرخه گردش خون می*شود اما این سموم چه می*شوند؟ قسمت اعظم این مواد تصفیه شده مواد حاوی نیتروژنی هستند که از متابولیسم مواد غذایی به وجود آمده*اند. آب یا مایع اضافی خون، سدیم و پتاسیم و مواد حاصل از تخریب اسیدهای آمینه بعد از جمع*آوری به داخل حالب ترشح می*شوند و حالب، مثل یک ناودان این مایع را به منبعی منتقل می*کند تا بعد از رسیدن به مقدار مناسب تخلیه شوند. این منبع همان مثانه و مایع داخل آن هم همان ادرار است.<br> ستجو و تحقیق کارآگاهان و بازرسان را دیده*اید؟ وقتی بخواهند در مورد اتفاقاتی که داخل یک کارخانه و یا حتی یک خانه رخ می*دهد بررسی کنند، یکی از کارهای آنها تحقیق و بررسی فضولات کارخانه و یا سطل آشغال خانه*هاست. مواد دور ریختنی، باقی*مانده مواد غذایی، ضایعات تولید و چیزهایی مثل اینها می*تواند تا حدودی به کارشناسان بگوید که داخل کارخانه چه خبر است. آنالیز ادرار در واقع مشابه همین کار است. تحلیل و بررسی محتویات ادرار برای تعیین وضعیت بدن و علی*الخصوص کلیه*ها و مجاری ادرار، از راه تفسیر این آزمایش انجام می*شود. هر کدام از شما ممکن است در طول زندگی*تان مجبور شوید چند بار آزمایش ادرار بدهید. خواندن مطلب زیر به شما کمک می*کند تا حدودی از چگونگی تفسیر این آزمایش به ظاهر ساده سر در بیاورید. <br> شرح آزمایش <br> <br> به طور کلی بیش از 100 تست آزمایشگاهی مختلف می*توان روی ادرار انجام داد که هر کدام از آنها به منظور خاص و برای تعیین علت*های مختلف بیماری*های گوناگون انجام می*شوند. بین این تست*ها می*توان آزمایش*های بسیار اختصاصی را هم پیدا کرد که نیازمند دستگاه*های پیشرفته و برای تعیین حالات بسیار خاصی از بعضی بیماری*ها هستند اما آنالیز ادرار یا آزمایش ادرار که ساده*ترین نوع آزمایش است معمولا برای عفونت*های دستگاه ادرار (کلیه*ها، حالب و مثانه)، تعیین وجود قند و ادرار در بیماران دیابتی، وجود سنگ کلیه، فشار خون بالا و بعضی بیماری*های کلیوی و کبدی خاص انجام می*شود. در بسیاری از بررسی*های روتین هم آنالیز ادرار برای تعیین سلامت عمومی بدن درخواست می*شود. <br> اجزای مختلف تست ادرار <br> <br> رنگ (color): رنگ ادرار یکی از اجزای اصلی آنالیز ادرار است و بسته به شرایط مختلف بدن تغییر می*کند. غلظت ادرار، میزان مایع بدن، رنگدانه*های موجود در ادرار که از تخریب گلبول*های قرمز و رنگدانه*ای به نام اوروکروم به وجود می*آیند و همچنین رژیم غذایی روی رنگ ادرار تاثیر دارند. بعضی بیماری*ها هم رنگ ادرار را تغییر می*دهند. <br> حالت طبیعی: طیف رنگ زرد کمرنگ تا پررنگ<br> حالت غیرطبیعی: ادرار قرمز رنگ می*تواند به خاطر وجود خون در آن باشد. رنگ نارنجی می*تواند به خاطر وجود ویتامین B اضافه در ادرار باشد. بعضی داروهای خاص مثل ریفامپین هم می*توانند ادرار را نارنجی می*کنند. رنگ نارنجی تیره تا قهوه*ای ممکن است علامت بیماری*های کبدی مثل زردی و یا رابدومیولیز (تخریب سلول*های عضلانی) باشد. مصرف لبو و چغندر به ادرار رنگ صورتی ملایم می*دهند. گاهی اوقات مصرف بعضی مواد خوراکی* حاوی رنگ*های مصنوعی هم باعث تغییر رنگ ادرار می*شوند. دیابت هم می*تواند موجب تغییر رنگ ادرار شود. تعریق زیاد و از دست دادن مایع هم باعث می*شود رنگ ادرار زرد تیره شود.<br> شفافیت (Clarity)<br> <br> ادرار به طور طبیعی شفاف است و باید بتوان از پشت شیشه* حاوی آن نوشته*های یک متن را خواند اما مسایل مختلف باعث تغییر این حالت می*شوند. <br> حالت طبیعی: شفاف <br> حالت غیرطبیعی: غیرشفاف<br> عفونت، چرک، باکتری*های موجود در ادرار به خاطر عفونت* ادراری، کریستال*ها، گلبول*های قرمز خون، گلبول*های سفید، اسپرم، قارچ، موکوس و یا حتی عفونت*های انگلی می*توانند باعث غیرشفاف شدن ادرار شوند البته بعضی مواقع در حالت*های طبیعی و بدون بیماری* هم ممکن است ادرار غیرشفاف باشد. مصرف بعضی غذاهای حاوی چربی زیاد، فسفات یا اورات این حالت را ایجاد می*کنند. <br> بو (odor) <br> <br> تعیین بوی ادرار هم یکی از اجزای تفسیر این آزمایش است. بوی طبیعی و معمول ادرار به خاطر وجود اسید وولاتایل است و بوی شبیه به فندق دارد اما مواد غذایی مختلف و بعضی بیماری*ها این بو را تغییر می*دهند.<br> حالت غیرطبیعی: ادرار بیماران دیابتی معمولا بویی قوی و شیرین شبیه به بوی استن دارد. بوی شیرین و میوه*ای هم گاهی از ادرار این بیماران به مشام می*رسد. بوی بسیار بد ادرار نشان*دهنده عفونت مجاری ادراری و وجود چرک در ادرار است. افرادی که ادرارشان بوی مدفوع می*دهد ممکن است دچار فیستول روده به مثانه شده باشند. ادرار دارای بوی شربت افرا (بوی شبیه به چای شیرین) در بیماران فنیل کتون اوری دیده می*شود. نارسایی کبدی هم باعث تغییر بوی ادرار می*شود.<br> وزن مخصوص ادرار (Specific Gravity)<br> <br> وزن مخصوص ادرار که به شکل عدد بیان می*شود معمولا حاصل اندازه*گیری اجزای مختلف ادرار شامل مواد دفعی و املاح است. وزن مخصوص بالا نشان*دهنده ادرار غلیظی شده است. از این عدد برای تعیین قدرت تغلیظ و ترشح کلیه*ها استفاده می*شود.<br> حالت طبیعی: اعداد بین 005/1 و 03/1<br> حالت غیرطبیعی: بیماری*های کلیوی باعث کاهش وزن مخصوص ادرار می*شوند. همچنین مصرف بیش از اندازه مایع هم باعث کاهش این عدد می*شود. غلیظ شدن ادرار و کمبود مایع در بدن (هنگام روزه*داری یا تعریق زیاد) وزن مخصوص را افزایش می*دهد. عدد وزن مخصوص به تنهایی شاخص خوبی برای تعیین سلامت نیست و باید حتما در کنار دیگر اجزای آزمایش تفسیر شود. تب، استفراغ و اسهال باعث بالا رفتن و کاهش دمای بدن، ادرار زیاد و دیابت بی*مزه باعث کاهش آن می*شود.<br> PH <br> <br> مثل همه آزمایش*های شیمیایی، PH نشان*دهنده اسیدی یا باز بودن ادرار است. بعضی اوقات میزان اسیدی یا بازی بودن ادرار در روند درمان یک بیماری موثر است و پزشک ممکن است به شما آموزش دهد که میزان PH ادرارتان را تغییر دهید. میزان دفع املاح در ادرار و وجود یون هیدروژن PH ادرار را تعیین می*کند. اسیدی یا باز بودن ادرار در شکل*گیری بعضی سنگ های کلیه هم موثر است.<br> <br> حالت طبیعی: 6/4 تا 8<br> حالت غیرطبیعی: بعضی غذاها مثل مرکبات و یا لبنیات و همچنین بعضی داروها مثل آنتی*اسیدهای معده روی PH تاثیر دارند. استفراغ، آلکالوز تنفسی، عفونت مجاری ادراری PH ادرار را بالا می*برد و در دیابت، اسهال، گرسنگی طولانی*مدت و هنگام خواب PH پایین می*آید و ادرار اسیدی می*شود.<br> پروتئین<br> <br> (Prt یا Protein) پروتئین از آن چیزهایی است که به طور طبیعی نباید در ادرار وجود داشته باشد و حضور آن در ادرار نشان*دهنده یک حالت خاص و یا یک بیماری است.<br> حالت طبیعی: منفی یا Negative یا میلی*گرم80-50 در طول 24 ساعت یا کمتر از 250 میلی*گرم در 24 ساعت بعد از ورزش شدید <br> حالت غیرطبیعی: آسیب*های کلیوی، عفونت ادراری، فشارخون بالا، دیابت، بیماری لوپوس گلومر ولونفریت (یک بیماری کلیوی) و سرطان باعث ورود پروتئین به ادرار می*شوند.<br> اگر چه باید توجه داشت تب، ورزش شدید و بارداری هم در حالت*های طبیعی حضور پروتئین در ادرار یا پروتئینوری را به دنبال دارند. به طور کلی وجود پروتئین در ادرار جزو آن مواردی است که نیازمند توجه ویژه پزشک است چون ممکن است مشکلات جدی*تری را به دنبال داشته باشد. پروتئینوری اصلی*ترین علامت بیماری کلیوی است.<br> گلوکز (Glucose)<br> <br> گلوکز، قندی است که در خون وجود دارد و غذای اصلی سلول*ها محسوب می*شود. به طور طبیعی مقادیر بسیار اندکی از گلوکز در ادرار وجود دارد اما در شرایط عادی ادرار را عاری از گلوکز در نظر می*گیرند. در صورت جمع*آوری 24 ساعته ادرار طبیعی ممکن است مقدار این ماده کمتر از 5/0 گرم باشد.<br> حالت طبیعی: وجود ندارد<br> حالت غیرطبیعی: تغذیه وریدی (مثلا در مورد بیماران بستری در ICU) می*تواند باعث وجود گلوکز در ادرار شود. دیابت کنترل نشده هم باعث می*شود مقدار زیادی گلوکز در ادرار وارد شود. آسیب غدد فوق کلیوی، آسیب کبدی، آسیب*های مغزی، بعضی از مسمومیت*ها و بعضی از انواع مشکلات کلیوی هم باعث گلوکزوری یا حضور گلوکز در ادرار می*شوند. اگر چه مثل پروتئینوری، این حالت در زمان بارداری هم می*تواند به وجود بیاید که طبیعی محسوب می*شود.<br> کتون (Ketone)<br> <br> وقتی چربی*ها در بدن شکسته می*شوند و در جریان سوخت و ساز مصرف می*شوند کتون*ها به وجود می*آیند. این کتون*ها در ادرار ترشح می*شوند. اما به طور طبیعی هیچ کتونی نباید در ادرار دیده شود و حضور آنها نشان*دهنده این است که بدن به جای مصرف گلوکز از چربی*ها استفاده می*کند.<br> حالت طبیعی: وجود ندارد<br> حالت غیرطبیعی: دیابت کنترل نشده، رژیم بدون کربوهیدرات، گرسنگی شدید یا بیماری*هایی مثل آنورکسیا و مصرف الکل باعث حضور کتون در ادرار می*شوند. مصرف بیش از حد آسپیرین، استفراغ طولانی*مدت و بیماری*های تب*دار در کودکان هم حضور کتون در ادرار را به دنبال دارند.<br> کریستال (Crystals) <br> <br> افراد سالم فقط مقدار بسیار کمی کریستال در ادرارشان وجود دارد. کریستال*ها در واقع مقدمه تشکیل سنگ کلیه*اند و از روی هم قرار گرفتن آنها سنگ*های کلیوی تشکیل می*شوند. نوع کریستال*های ادرار با توجه به بیماری و PH ادرار فرق می*کند.<br> حالت طبیعی: کم یا وجود ندارد<br> حالت غیرطبیعی: سنگ کلیه، عفونت*های ادراری و بعضی داروها باعث رسوب املاح و تشکیل کریستال*ها می*شود.<br> گلبول* سفید و قرمز(WBC, RBC)<br> گلبول*های خونی به طور طبیعی در ادرار وجود ندارند. حضور آنها نشان*دهنده هماچوری یا خون در ادرار است که به خاطر بیماری*های مختلف به وجود می*آید. وجود گلبول* سفید هم نشان*دهنده عفونت ادراری است.<br> حالت طبیعی: وجود ندارد یا حداکثرش بین 0 تا 4 گلبو*ل*سفید و کمتر از دو عدد گلبول قرمز <br> حالت*های غیرطبیعی: التهاب، عفونت، سنگ کلیه، تومور کلیوی و مثانه، ضربه به کلیه یا آسیب مجاری ادراری باعث وجود RBC در ادرار می*شوند. WBCها یا گلبو*های سفید هم موقع عفونت، بیماری لوپوس، عفونت ادراری و تومور مثانه در ادرار افزایش می*یابند.<br> به غیر از موارد فوق، اجزای دیگری هم در آزمایش ادرار بررسی می*شوند Castها که انواع مختلف دارند و در بیماری*های مختلف به وجود می*آیند. باکتری*ها که حضور آنها هم با منفی، کم یا زیاد مشخص می*شود و نشان*دهنده عفونت ادرار است و در صورت لزوم برای تشخیص* نوع این باکتری*ها باید آزمایش دیگری انجام داد که کشت ادرار می*باشد.<br> به چه کسانی می*خورد؟<br> <br> توضیحات فوق تا حدودی معنی* کلمات موجود در جواب برگه آزمایش ادرار را مشخص می*کند اما فراموش نکنید تفسیر این آزمایش فقط با دانستن جواب این اجزا و معنی انگلیسی آنها کافی نیست. تفسیر این** آزمایش و تعیین علت بیماری*های احتمالی حتما باید با آزمایشات و معاینات مختلف دیگر توسط پزشک همراه باشد و آنالیز ادرار فقط مقدمه*ای برای تعیین بیماری*ها است.<br> آزمایش*های خانگی ادرار<br> <br> بعضی از آزمایش*های ادرار را می*توان در خانه انجام داد. اساس اکثر این آزمایشات براساس خاصیت کروماتوگرافی یا صعود و تغییر رنگ مواد خاص موجود در یک مایع روی نوار آزمایش است. به همین دلیل رقیق بودن ادرار ممکن است باعث نتایج منفی کاذب شود. برای دیابتی*ها هم نوارهای آزمایشی برای تعیین وجود گلوکز یا کتون در ادرار وجود دارد.<br> با توجه به پیشرفت این کیت*ها و افزایش دقت آنها می*توان تا حدود زیادی به خصوص در موارد مثبت به این آزمایش*ها اعتماد کرد اما به هر حال آزمایش آنالیز ادرار برای تعیین پاسخ دقیق از همه این کیت*ها دقیق*تر است.<br> چه نکاتی را باید قبل از آزمایش ادرار در نظر بگیریم؟<br> <br> آزمایش ادرار بهتراست صبح*ها انجام شود. از مصرف بعضی غذاهای خاص مثل لبو و چغندر، آسپارتات و هویج و شاه*توت خودداری کنید. ایستادن زیاد قبل از انجام آزمایش و یا فعالیت شدید می*تواند نتایج آزمایش را تغییر دهد. خانم*ها اگر در زمان قاعدگی قرار دارند، بهتر است آزمایش انجام ندهند یا به پزشک اطلاع دهند. نیم تا یک ساعت قبل از انجام آزمایش مقداری آب بنوشید. مصرف بعضی داروهای خاص مثل اریترومایسین و کوتریموکسازول یا ویتامین C هم رنگ ادرار را تغییر می*دهد. داروهای مصرفی خود را در صورت امکان و با مشورت پزشک قطع کنید یا به پزشک معالج اطلاع دهید. نمونه ادرار باید از وسط جریان ادرار تهیه شود. قبل از مصرف دستان خود را بشویید تا نمونه*گیری تمیز انجام شود. به هیچ وجه داخل ظرف نمونه*گیری را لمس نکنید. آلت تناسلی را تمیز کنید (خانم*ها باید این کار را از جلو به عقب انجام دهند تا باکتری*های مدفوع محل دفع ادرار را آلوده نکند) شروع به ادرار کردن کنید و بعد از چند لحظه نمونه را از وسط جریان جمع کنید. بعد از جمع*آوری لبه ظرف را لمس نکنید و در آن را بگذارید و به مسوول آزمایشگاه بدهید. توجه داشته باشید که نمونه*گیری باید بدون قطع شدن جریان ادرار انجام شود. <br> <br> text/html 2011-09-28T19:31:42+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری آزمایش خونتان را تفسیر کنید http://avesinaaa.mihanblog.com/post/456 <p align="justify"><font size="3"><font color="#ff9900">آزمایش خونتان را تفسیر کنید</font>اگر چه امروزه آزمایش‌های بسیار دقیقی وجود دارند که می‌توانند مقدار میکروسکوپی جزیی‌ترین اجزای روی سلول‌های سرطانی را هم در بدن </font></p><font class="text4"><p dir="rtl" align="justify"><font size="3">اندازه بگیرند و یا هر لحظه عناصر پروتئینی یا شیمیایی جدیدی معرفی می‌شوند که اندازه‌گیری آنها در خون یا دیگر مایعات بدن می‌تواند به پزشکان در تشخیص بیماری‌ها کمک کند اما برای اغلب مردم و همچنین بسیاری از پزشکان، کلمه «آزمایش‌» یادآور آزمایش کامل خون، یعنی همان آزمایش معروفی است که تعداد سلول‌های اصلی خون طی آن اندازه‌گیری می‌شود. آزمایش خون یا CBC که مخفف جمله انگلیسی «شمارش کامل خون» است، یکی از ابتدایی‌ترین و در عین حال اصلی‌ترین آزمایشاتی است که می‌تواند زمینه تشخیص بسیاری از بیماری‌ها و از آن مهم‌تر، بیانگر شرایط کلی و حیاتی بدن باشد. برای آشنایی بیشتر با اجزای این آزمایش و فهمیدن اینکه معنی آن چند حرف انگلیسی با اعدادی که روبه‌رویشان نوشته می‌شود چیست، می‌توانید مطالب زیر را بخوانید...</font><font size="3"><font color="#ff0000">RBC</font><br>RBC مخفف کلمه سلول‌ قرمز خون است. این سلول‌های قرمز یا همان گلبول‌های قرمز، در واقع اصلی‌ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده‌ای به نام هموگلوبین است که کمک می‌کند گلبول‌ قرمز، اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل اکسیژن و دی‌اکسیدکربن را انجام دهد. به طور خلاصه می‌شود گفت گلبول‌های قرمز وسیله حمل و نقل اکسیژن از ریه به بقیه سلول‌های بدن هستند.مقادیر طبیعی: بین 7/4 تا 1/6 میلیون در هر میکرولیتر خون. این عدد برای خانم‌ها مقداری کمتر و در کودکان مقداری بیشتر است.</font></p><p align="justify"><font size="3">چه چیزهایی باعث کاهش آن می‌شوند؟<br><br>خون‌ریزی‌های گوارشی یا خون‌ریزی‌‌های واضح از محل زخم، سوءتغذیه و فقر آهن یا کمبود ویتامین B12 ، شکستن سلول‌های خونی یا همولیز در اثر بعضی بیماری‌های خاص مثل فاوسیم، بعضی مشکلات ژنتیکی مثل گلبول‌های قرمز سلول داسی‌شکل و مشکلات مغز استخوان باعث پایین آمدن مقدار گلبول‌های قرمز می‌شوند. نارسایی و بعضی مشکلات کلیوی، بیماری‌های مزمن و تومورهای سرطانی و همچنین بیماری‌های روماتویید هم باعث از بین رفتن RBCهای خون و کاهش این عدد در برگه آزمایش می‌شوند.<br><br>چه چیزهایی باعث افزایش آن می‌شود؟<br><br>مقدار بالای گلبول قرمز می‌تواند نشان‌دهنده ظرفیت‌ بالای حمل اکسیژن باشد. در بعضی ورزشکاران و همچنین زندگی در ارتفاع به خاطر کمبود اکسیژن در هوا باعث افزایش RBC خون می‌شود. بیماری‌های ریوی یا کلا هر نوع بیماری‌ای که هیپوکسی مزمن (کمبود اکسیژن طولانی مدت در بدن) ایجاد می‌کند، مثلا بیماری‌ مادرزادی قلبی، هم باعث تولید بیشتر RBC می‌شوند.<br><br>نکته:<br><br>گلبول قرمز به طور طبیعی بعد از تولید در مغز استخوان 120 روز در خون زندگی می‌کند و در آخر عمر خود خرد می‌شود و به عناصر سازنده‌اش تبدیل می‌شود.<br><br>مقدار RBC‌ها در طی بارداری به طور طبیعی کمی کمتر نشان داده می‌شود چون حجم مایع خون افزایش پیدا کرده است.<br><br>عدد RBC در واقع مقدار دقیق گلبول‌های قرمز در 1میلی‌لیتر خون محیطی است.<br><br>بسته به آزمایشگاه و نوع کیت مورد استفاده، ممکن است مقیاس شمارش این سلول فرق کند.<br><br>خوردن داروهایی مثل کلرامفنیکل هم باعث کاهش RBC می‌شود.</font><font size="3"><font color="#ff0033">HCT</font><br>هموتوکریت یا HCT هم یکی از مقادیر اندازه‌گیری گلبول قرمز است. به طور کلی «هم» به معنی آهن است و هر جا در هر کلمه‌ای آمد حتما آن کلمه ارتباطی با گلبول قرمز دارد. هماتوکریت درصدی از حجم کلی خون است که از گلبول قرمز ساخته شده و با اندازه‌گیری قسمت قرمز رسوب خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون اندازه‌گیری می‌شود. به خاطر بیماری‌ها و شرایط مختلفی که می‌توانند اندازه‌گیری RBC و Hgb را با اشکال مواجه کنند، HCT هم اندازه‌گیری می‌شود تا به طور مستقیم نشان‌دهنده اندازه هموگلوبین و گلبول قرمز در خون باشد. این عدد معمولا با درصد نشان داده می‌شود. مقادیر طبیعی: اعداد بین 42 تا 52 درصد برای آقایان و 37 تا 47 درصد برای خانم‌ها نرمال به حساب می‌آید. در خانم‌های باردار درصد بالاتر از 33 طبیعی است.<br><br>محدوده خطر: HCT بالاتر از 60 درصد و پایین‌تر از 15 درصد باید باعث نگرانی پزشک شود.<br><br>چه چیزهایی باعث کاهش آن می‌شود؟<br><br>تقریبا همان دلایل RBC،Hgb به علاوه شرایطی مثل پرکاری تیرویید، سیروزکبدی، نارسایی مغز استخوان و میلوم مولتیپل باعث کاهش هماتوریت می‌شوند.<br><br>چه چیزهایی باعث افزایش آن می‌شود؟<br><br>سوختگی، اسهال شدید، بیماری‌های انسدادی ریوی، از دست دادن زیاد آب، تولید بیش از حد گلبول قرمز عوامل افزایش HCT هستند.<br><br>نکته:<br><br>بیماری‌هایی که باعث به وجود آمدن شکل‌های غیرطبیعی گلبول قرمز می‌شوند (مثل بیماری گلبول قرمز داسی‌‌شکل) مقدار HCT را تغییر می‌دهند.<br><br>وقتی مقدار گلبول سفید به شدت بالا باشد بر مقدار HCT موثر است.<br><br>در صورت طبیعی بودن اندازه‌های گلبول قرمز، مقدار هماتوکریت 3 برابر هموگلوبین است.<br><br>هماتوکریت را نباید بلافاصله بعد از خون‌ریزی شدید اندازه‌گیری کرد.</font><font size="3"><font color="#ff0033">WBC</font><br>این سه حرف مخفف «سلول‌های سفیدخون» و نشان‌دهنده گلبول‌های سفید است. اندازه‌گیری مقدار گلبول‌های سفید خون یکی از روش‌های اصلی تعیین وجود عفونت در بدن است چون این سلول‌ها که جزو سیستم دفاعی بدن هستند در شرایط بیماری‌های عفونی و غیرعفونی واکنش‌های مختلفی از خود نشان می‌دهند.<br><br>شمارش WBCها دو جزء دارد. یکی مقدار کلی گلبول‌های سفید در یک میلی‌لیتر خون و جزء دیگر شمارش جزء به جزء این سلول‌ها چون گلبول‌ سفید خود متشکل از پنج نوع مختلف است که کم و زیاد شدن هر کدام از این انواع معنی خاص خود را دارد. کلمه «diff» که در جلوی CBC به معنی آزمایش خون نوشته می‌شود درخواست برای شمارش همین انواع مختلف گلبول‌سفید است.مقادیر طبیعی: در بزرگسالان و بچه‌های بالاتر از 2 سال مقدار گلبول‌سفید بین 5 تا 10 هزار در هر میلی‌لیتر خون طبیعی است.<br><br>محدوده خطر: WBC کمتر از 2500 و بیشتر از 30000 هر کدام نشان‌دهنده بیماری‌هایی هستند که می‌توانند گاهی خطرناک باشند.<br><br>چه چیزهایی باعث کاهش آن می‌شود؟<br><br>لکوپنی یا کاهش گلبول‌سفید به مقادیر زیر 4هزار گفته می‌شود که معمولا در نتیجه نارسایی مغز استخوان، مسمومیت دارویی عفونت بسیار زیاد، سوءتغذیه، بیماری‌های خودایمنی، ایدز، به وجود می‌آید. در بسیاری از انواع نارسایی‌های مغز استخوان (مثلا بعد از شیمی‌درمانی،‌ رادیوتراپی و...) هم این مقدار کاهش می‌‌یابد.<br><br>چه چیزهایی باعث افزایش آن می‌شود؟<br><br>افزایش گلبول‌سفید، لکوسیتوز نام دارد و به مقادیر بالاتر از 10هزار گفته می‌شود. که به طور معمول نشان‌دهنده عفونت، التهاب، تخریب بافت بدن و یا لوسمی یا سرطان خون است. ضربه و جراحت، استرس و تب هم مقدار WBC را افزایش می‌دهند.<br><br>نکته:<br><br>عمل اصلی گلبو‌ل‌سفید مبارزه با عفونت و حذف عوامل خارجی و مزاحم است و در مواقع آلرژ‌ی‌ها هم این سلول‌ها مسوول بروز واکنش هستند.<br><br>تغییر هر کدام از انواع WBC معنی خاص خود را دارد و ممکن است نشان‌دهنده عفونت با میکروب، ویروس و یا حتی استرس باشد.<br><br>فعالیت شدید بدنی و ورزش سنگین هم برای مدتی باعث بالا رفتن تعداد WBC در خون می‌شود. بارداری و زایمان هم این مقدار را افزایش می‌دهند.<br><br><font color="#ff0033">Hgb</font><br><br>در برگه‌های آزمایش مختلف ممکن است به صورت‌های مختلف HGB،Hg، یا Hgb نوشته شود. هم اینها مخفف کلمه هموگلوبین، یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده گلبول‌ قرمز است. این ماده که در آن آهن به کار رفته خود از اسید آمینه تشکیل شده و جایگاه‌های مختلفی برای ترکیب با اکسیژن دارد. هموگلوبین در جایی که اکسیژن زیاد وجود دارد با آن ترکیب می‌شود و در محیط کم اکسیژن آن را آزاد می‌کند.اندازه‌گیری مقدارکلی هموگلوبین در واقع نوعی نشان‌هنده تعداد گلبول‌های قرمز است.مقادیر اصلی: مقدار طبیعی برای آقایان بین 14 تا 18 گرم در هر دسی‌لیتر است و برای خانم‌ها مقادیر بین 12 تا 16 گرم در هر دسی‌لیتر طبیعی محسوب می‌شود.<br><br>محدوده خطر: هموگلوبین زیر 5 و بالای 20 مقادیر بحرانی به حساب می‌آیند و حتما نیازمند رسیدگی فوری هستند.<br><br>چه چیزهایی باعث کاهش آن می‌شود؟<br><br>دقیقا همان دلایل کاهش گلبول‌های قرمز چون هموگلوبین را هم تخریب می‌کنند باز کاهش مقدار آن در خون می‌شوند. کم‌خونی، خون‌ریزی شدید، سرطان، سوءتغذیه، بیماری لوپوس، بیماری‌های کلیوی و بزرگی طحال باعث کاهش هموگلوبین می‌شوند. مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، آسپیرین و ایندومتاسین و همچنین داروهای ضدسرطان هم هموگلوبین خون را کم می‌کنند.<br><br>چه چیزهایی باعث افزایش آن می‌شود؟<br><br>مشکلات ریوی، سوختگی شدید، نارسایی مزمن ریه و از دست دادن زیاد آب (دهیدراسیون‌) مقدار این ماده حیاتی را افزایش می‌دهند. جنتامایسین و متیل‌دوپا هم جزو داروهایی هستند که عوارض جانبی‌شان افزایش Hgb است.<br><br>نکته:<br><br>مقدار Hgb در بارداری کاهش می‌یابد چون با اینکه خون‌سازی کمی بیشتر شده است اما حجم مایع بدن و خون بالا رفته و مقدارکلی هموگلوبین در هر دسی‌لیتر آن کاهش می‌یابد.<br><br>زندگی در ارتفاع هم به خاطر نیاز بیشتر بدن به اکسیژن و کمبود اکسیژن محیط باعث تولید بیشتر هموگلوبین می‌شود.<br><br>در طحال اغلب سلول‌های پیرخون تخریب می‌شوند. بزرگ شدن طحال یعنی تخریب بیشتر سلول‌ها و به همین دلیل به دنبال آن کاهش RBC و Hgb رخ می‌دهد.<br><br><font color="#ff0033">Plt</font><br><br>پلاکت‌ها، اجزای کوچک دیسک شکلی هستند که در خون وجود دارند و از بقیه سلو‌ل‌های خونی بسیار کوچک‌ترند. این ساختارها حاوی آنزیم‌هایی هستند که باعث انعقاد خون می‌شوند و وظیفه اصلی آنها جلوگیری از خون‌ریزی و خارج شدن گلبول‌قرمز از داخل رگ است.<br><br>Plt نشان‌دهنده تعداد پلاکت‌ها در هر میلی‌لیتر مکعب خون است و عدد مربوط به آن معمولا بزرگ‌ترین عدد برگه آزمایش خون است.<br><br>به غیر از کنترل سیستم انعقادی خون، از میزان پلاکت برای بررسی روند بهبود نارسایی مغز استخوان و بیماری‌های خونی هم استفاده می‌شود.مقادیر طبیعی: پلاکت بین 150 هزار تا 400 هزار در هر میلی‌مترمکعب خون برای بزرگسالان طبیعی است. در نوزادان این مقدار کمی بیشتر است.<br><br>محدوده خطر: پلاکت زیر 50‌ هزار یا بیشتر از یک میلیون کاملا غیرطبیعی است و نیازمند توجه ویژه است.<br><br>چه چیزهایی آن را کاهش می‌دهد؟<br><br>بزرگ شدن طحال، خون‌ریزی شدید و مصرف پلاکت، لوسمی یا سرطان خون ترومبوسیتوپنی، (انواع وراثتی کمبود پلاکت)، انعقاد منتشر خون در داخل رگ‌ها، شیمی‌درمانی بعد از سرطان، عفونت و نارسایی مغز استخوان باعث کاهش PH می‌شود. عدم تولید پلاکت هم می‌تواند به خاطر مشکلات استخوانی باشد.<br><br>چه چیزهایی آن را افزایش می‌دهد؟<br><br>بیماری‌ آرتریت روماتویید، کم‌خونی فقر آن و مشکلات بعد از برداشت طحال باعث افزایش مقدار پلاکت می‌شوند.<br><br>به این عوامل می‌توان بعضی سرطان‌ها و بیماری‌های ژنتیکی خاص را هم اضافه کرد.<br><br>نکته:<br><br>ورزش شدید و قدرتی باعث افزایش میزان پلاکت می‌شود. در هنگام قاعدگی مقدار پلاکت کمی کاهش پیدا می‌کند.<br><br>قرص‌های ضدبارداری باعث بالا رفتن مقدار پلاکت می‌شوند. در حالی که استامینوفن پلاکت را کاهش می‌دهد.<br><br>صبح آزمایش خون بدهید<br><br>انجام آزمایش خون یکی از ساده‌ترین روش‌های آزمایش است. با پیشرفت تکنولوژی و وجود دستگاه‌های جدید معمولا پس از چند دقیقه می‌‌توان پاسخ این آزمایش را دریافت کرد.<br><br>برای انجام این آزمایش حدود 5 تا 7 میلی‌لیتر از خون وریدی لازم است که معمولا آن را در یک لوله آزمایش که با ماده ضدانعقاد خون پوشیده شده است جمع‌آوری می‌کنند.<br><br>برای حل شدن بهتر ماده ضدانعقاد با خون موقع‌ خون‌گیری و کمی بعد از آن لوله را تکان می‌دهند.در طی انجام آزمایش باید از هر اتفاقی که موجب تخریب سلول‌های خونی می‌شود جلوگیری کرد.بعد از انجام آزمایش باید مدتی روی محل خون‌گیری فشار وارد کرد تا خون بند بیاید. در موارد کم‌‌خونی شدید هم خون‌گیری برای انجام آزمایش خون مشکلی ایجاد نمی‌کند.برای کسانی که ترس از سوزن و یا دیدن خون دارند باید تمهیدات ویژه در نظر گرفته شود.<br><br>به غیر از اجزای اصلی آزمایش خون مثل مقادیر پلاکت، گلبول‌سفید و قرمز، هموگلوبین، مقیاس‌های دیگری مثل MCV و MCH و MCHC وجود دارند که همه مربوط به گلبول‌قرمز و اندازه، شکل و مقدار هموگلوبین آن هستند. مقادیر متفاوت هر کدام از اینها می‌تواند نشان‌دهنده نوع خاصی از کم‌خونی باشد.<br><br>بهترین زمان برای انجام آزمایش خون صبح و در شرایط طبیعی بدن است. استرس، فعالیت شدید و یا خون‌ریزی حاد می‌تواند نتایج را کمی تغییر دهد. </font></p><p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p></font> text/html 2011-09-27T12:55:26+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری سرکه بالزامیک http://avesinaaa.mihanblog.com/post/455 <br> <br> سرکه بالزامیک از احیا شدن آب نوع خاصی از انگور شیرین که جوشیده شده و کاملا پخته شده است، تهیه می‌شود و فرآیند تهیه آن با بقیه انواع سرکه تاحدی متفاوت است. بالزام در لغت به معنای رزین‌هایی با ساختار حلقوی است که دارای مقادیر قابل توجهی از چند نوع از اسیدها مانند اسید بنزوییک هستند. سرکه بالزامیک سه نوع دارد، نوعی که به شکل سنتی در بعضی شهرهای ایتالیا تهیه می‌شود، نوعی که به شکل صنعتی و تجاری تهیه می‌شود و نوع سوم که مخلوطی از این دو است. اما فواید تغذیه‌ای ویژه‌ای برای این نوع از چاشنی عنوان شده كه عبارت‌اند از:<br> 1- سرکه بالزامیک دارای گروهی از آنتی‌اکسیدان‌ها است که به آنها ترکیبات پلی‌فنولی گفته می‌شود. پلی‌فنول‌ها رادیکال‌های آزاد تولید شده در بدن را خنثی می‌کنند و در نتیجه عملکرد سیستم ایمنی بهبود می‌یابد. از این رو سرکه بالزامیک می‌تواند خواص ضدمیکروبی و ضدعفونی‌کنندگی داشته باشد. در قدیم از این سرکه برای درمان عفونت‌های ویروسی و باکتریایی و ضدعفونی کردن زخم‌ها استفاده می‌شده است.<br> 2- سرکه بالزامیک از انگوری تهیه می‌شود که این نوع از انگور حاوی گروهی از فلاونوییدها است. این گروه از فلاونوییدها به علت داشتن خاصیت آنتی‌اکسیدانی می‌توانند عملکرد ضد پیری سلول‌های بدن، ضدسرطان و ضدبیماری‌های قلبی عروقی داشته باشند.<br> 3- اگر به جای سس‌های پرچرب که به‌طور معمول برای سالاد استفاده می‌شود، از این نوع سرکه استفاده شود، طبیعتا دریافت چربی در رژیم غذایی کاهش می‌یابد که در مصرف طولانی مدت می‌تواند به بهبود کنترل وزن و بهبود سطح چربی‌های خون منجر شود.<br> 4- سرکه بالزامیک در محیط معده، حالت اسیدی ایجاد می‌کند. به‌طور معمول در افراد جوان و سالم، محیط معده به اندازه کافی اسیدی است اما در افرادی‌که به هر علت ترشح اسید معده آنها کاهش یافته است مانند افراد سالمند یا کسانی‌که قسمتی از معده آنها با عمل جراحی برداشته شده است، استفاده از این سرکه به اسیدی‌تر شدن محیط معده کمک می‌کند و در نتیجه فرآیند هضم و جذب بسیاری از مواد مغذی بهبود می‌یابد.<br> 5- برخی منابع معتقدند که استفاده از این نوع سرکه باعث بهبود حساسیت به انسولین می‌شود و در نتیجه می‌تواند به کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت کمک کند.<br> 6- از این نوع سرکه می‌توان به میزان چند قاشق مرباخوری در سالاد استفاده کرد. مخلوط سرکه بالزامیک و روغن زیتون یک سس مغذی و سالم برای مصرف سالادها معرفی می‌شود. <br> 7- استفاده از این نوع سرکه یا سایر انواع سرکه‌ها در افرادی ‌که مبتلا به ریفلاکس یا برگشت اسیدمعده از معده به طرف مری هستند و دچار سوزش‌سردل و ترش‌کردن می‌شوند، مناسب نیست. همچنین در افرادی ‌که به انواعی از انگور حساسیت دارند، استفاده از این نوع سرکه باید با احتیاط صورت گیرد <!-- start: postbit_signature --> <hr align="right" width="25%" size="1"> text/html 2011-09-26T10:50:28+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری مکانیسم عمل جینکوبیلوبا http://avesinaaa.mihanblog.com/post/454 <h3><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ستفاده بالینی و پزشکی از جینکو به ۱۰۰۰ سال قبل بر می گردد . درخت این گیاه یکی از قدیمی ترین گیاهانی است که بخوبی توسط</span></h3> <h3><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> دانشمندان چینی و پزشکان چین و ایران شناخته و توصیف شده است . جالب است بدانید که این گیاه سومین محصول مورد استفاده در جهان</span></h3> <h3><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> سال ۲۰۰۲ بوده است .</span></h3> <div id="_mcePaste"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مکانیسم عمل جینکوبیلوبا :</span></div> <div id="_mcePaste">دو گروه مواد شامل terpene lactones وflavone ginkgo &nbsp;مسوؤل اثرات درمانى آن هستند. خواص بیولوژى جینکوبیلوبا متفاوت است. این عصاره توانایى تغییر انتقال پیام هاى عصبى و محافظت از اعصاب را دارد. مطالعات حیوانى اثر جینکوبیلوبا را در مهار انسداد و فعالیت بیش از حد راه هاى هوایى، بهبود انقباض عضلات قلبى و جریان خون عروق کرونر، خواص آنتى اکسیدانى، مهارتجمع پلاکتى، بهبود اکسیژن رسانى به مغز، خنثى کردن رادیکال هاى آزاد که باعث حفاظت اکسیداتیو از لیپوپروتئینها و سلولهاى مغزى در آلزایمر مى شود، مهار استیل کولین استراز، گشادى عروق با تحریک فاکتور شل کننده عضلات و رهاسازى ماده پروستاسایکلین، مهار نیتریک اکسید که باعث شلى عضلات شده وکاهش غلظت فیبرینوژن خون را در پى دارد، نشان داده اند.</div> <div id="_mcePaste"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تاثیر جیئکلوبیلوبا بر دمانس یا زوال عقلی :</span></div> <div id="_mcePaste">این ماده در درمان آلزایمر و نوع عروقى دمانس کاربرد دارد. مقدار۱۲۰ میلی گرم &nbsp;در روز به ۲۰۰ بیمار مبتلا به دمانس از نوع خفیف تا شدید داده شد و در نتایج بهبود متوسط در فعالیتهاى شناختى و اجتماعى در طى ۶ ماه در مقایسه با دارونما بدست آمد و در طى ۳۶ هفته ۲۹ درصد بیماران تا درجاتى بهبود یافتند. البته اطلاعات بدست آمده متناقض بوده است . جینکوبیلوبا در ییشگیرى از دمانس مغزى غیرمؤثراست. به طور کلى اثر جینکوبیلوبا در بیمارى آلزایمر متوسط است و درمطالعات مختلف تناقض جود دارد.</div> <div id="_mcePaste"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تاثیر جینکو در بیماریهای مختلف :</span></div> <div id="_mcePaste">- در بیمارى هاى عروق محیطى مانند انسداد عروق اندام تحتانى ، مصرف جینکوبیلوبا باعث بهبود علائم لنگش متناوب و افزایش مسافت پیموده شده توسط بیمار مى شود.</div> <div id="_mcePaste">- در بیمارى رینود (از جمله مشکلات خود ایمنى که در آن رنگ پوست انگشتان و یا بدن بیماران در اثر استرس و سرما تغییر مى کند و علت آن انقباض عروقى در این نواحى است ) و آکروسیانوز (علامتى است که رنگ انگشتان آبى یا سیاه شده و علت آن اختلالات عصبى- هورمونى است) اثرات مثبتی ازجینکوبیلوبا دیده شده است.</div> <div id="_mcePaste">- در بیماران مبتلا به تخریب ماکولا (قسمتى از شبکیه که سلول هاى نورى در آنجا قرار دارند) ، جینکوبیلوبا باعث افزایش حدت بینایى شده است .</div> <div id="_mcePaste">- در وزوز گوش بر خلاف اخبار قدیمى اثر مثبتى در مطالعات از جینکوبیلوبا دیده نشد.</div> <div id="_mcePaste">- در اختلالات جنسى آقایان جینکوبیلوبا باعث بهبود خونرسانى به دستگاه تناسلى شده و بعد از ۶ هفته مصرف آن ۵۰ درصد از بیماران قدرت جنسی خود را باز یافتند. در ۳۷ مرد و زن با اختللال جنسى، جینکوبیلوبا باعث بهبود بارزى بعد از۴ هفته در ۸۶ درصد از بیماران شد. همچنین جینکوبیلوبا در ۱۰۸ زن در سنین ۲۲ تا ۷۳ سال باعث بهبود میل جنسى در این افراد شده است.</div> <div id="_mcePaste">- در بیمارى کوه (Mountain sickness) که افراد در اثر ارتفاع زیاد دچار تهوع و خون دماخ مى شوند، در ۲۲ نفر جینکوییلوبا باعث بهبود تنفسى شده و نیز باعث پیشگیرى از علائم آن در مقایسه با دارو نما شد.</div> <div id="_mcePaste">- در سرگیجه هاى با علت نامشخص، عصاره جینکوبیلوبا باعث بهبود بارزعلائم در مقایسه با دارو نما شد.</div> <div id="_mcePaste">- در افسردگى، جینکوبیلوبا باعث بهبود ۳۰ درصد بیماران مسن شده است. در اختلال خلق فصلى اثر مثبتی از جینگوبیلوبا دیده نشد اما در اضطراب عمومی در افراد پیر جینکلوبیلوبا باعث کاهش میزان اضطراب آنها شده است.</div> <div id="_mcePaste">- در بیمارى ویتیلیگو ( لک هاى سفید رنگ و مسطح روى پوست) اثرات مثبتى از جینکوبیلوبا دیده شده است.</div> <div id="_mcePaste"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">عوارض جانبى و احتیاطها :</span></div> <div id="_mcePaste">عوارض شدید و بارز خاصى در مصرف جینکوبیلوبا به مقدإر۶۰۰ میلى گرم به مدت یک سال دیده نشد،اما شاید إثرات مضرى مثل ناراحتى گوارشى و سر درد &nbsp;به طور خفیف در افراد مصرف کننده مشاهده شود. در برخى از گزارش ها به خاطر اثر جینکوبیلوبا روى &nbsp;پلاکت هاى خون، خونریزى و کبودی دیده مى شود.البته ترکیب آسیرین و جینکوبیلوبا باعث خونریزى خودبه خودی در اتاق قدامى چشم و مغز خواهد شد. البته این عارضه به محض قطع جینکوبیلوبا متوقف مى شود. هر چند در یک مطالعه وسیح تر هیج تغییرى در فاکتورهاى انعقادى، فعالیت پلاکت ها دیده نشده است. به بیماران باید توصیه شود به محض دیدن علائمى مثل خارش، التهاب و تاول به پزشک مراجعه کنند.</div> <div id="_mcePaste"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تداخل :</span></div> <div id="_mcePaste">مصرف همزمان جینکوبیلوبا با داروهاى ضد التهاب غیراستروئیدی (مثل بروفن)، وارفارین و هپارین،باعث افزایش احتمال خونریزى درافراد می شود. مصرف ۹۰ میلی گرم در روز جینکوبیلوبا همراه داروى Donepezil(ضد آلزایمر) ۵ میلى گرم در روز، هیچ عارضه اى را ایجاد نمى کند. جینکوبیلوبا احتمالا اثر تقویت کننده روى مهارکننده هاى مونوآمینو اکسیداز- که دارای اثر ضد افسردگى است- دارد. پس اگر با داروهاى این گروه مصرف شود، مى تواند اثرات آنها را تشدید کند .</div> <div id="_mcePaste"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">موارد منع مصرف :</span></div> <div id="_mcePaste">احتیاط لازم در بیمارانیکه داراى اختلالات انعقادى هستند باید اعمال شود مطالعات روى حیوانات نشان داده این گیاه هیج نقشى در ایجاد ناهنجارى و تغییر ژنتیکى در حیوانات مورد آزمایش ندااشته است. اما به خاطر عدم وجود مطالعات روى زنان باردار و شیرده مصرف آن دراین افراد ممنوع است. همچنین به دلیل اثر ضد انعقادى جینکوبیلوبا اگر فرد نیاز به عمل جراحى دارد ،۳۶ ساعت قبل از عمل باید مصرف آن را قطع کند. جینکوبیلوبا در افراد مبتلا به تشنج باید با احتیاط مصرف شود. چون اثرات آن در این گونه افراد کاملا معلوم نشده است.</div> <div id="_mcePaste">مقدار مصرف :</div> <div id="_mcePaste">مقدار مصرف معمول آن ۴۰ میلی گرم سه بار در روز است و یا ۸۰ میلی گرم دو بار در روز .</div> text/html 2011-09-17T13:45:20+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری زیتون خیلی خالص http://avesinaaa.mihanblog.com/post/453 <h1><a href="http://www.biafun.com/salamat/%d8%ae%d8%a7%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%ae%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5/" rel="bookmark" title="لینک مستقیم به خاصیت روغن زیتون خیلی خالص">زیتون خیلی خالص</a></h1> <div id="content"> <p style="text-align: justify;"><img src="http://www.biafun.com/wp-content/uploads/shahrivar/1/2011/09/12718813421447762917922110680411923416537.jpg" alt="" width="158" height="108"><span id="more-8537"></span></p> <p style="text-align: justify;">دانشمندان اخیرا مطالعه ای را روی تاثیر انواع چربی ها در عوامل التهابی بدن انجام داده اند.</p> <p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">این مطالعه نشان داد روغن زیتون فوق بکر ( Extra Virgin Olive Oil)، روندهای التهابی را کاهش می دهد.</p> <p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">نتایج همچنین حاکی از آن بود که مصرف انواع مغزها (مثل آجیل) در این رابطه تاثیر متوسط داشته و مصرف کره نیز تاثیر مخرب دارد.</p> <p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">روغن زیتون همچنین با کاهش مقدار ترومبوکسان، چسبندگی پلاکت ها را به تاخیر انداخته و مانع تشکیل لخته خون در رگ های بدن می شود.</p> <p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">این روغن با داشتن ۷۵ درصد چربی های تک غیر اشباع (MUFA)<sup><sup>*</sup></sup>،نسبت به سایر روغن های مایع، به حرارت و اکسیداسیون نیز مقاوم است.</p> <p style="text-align: justify;"> </p><h2 style="text-align: justify;">انواع روغن زیتون:</h2> <p style="text-align: justify;">لازم به ذکر است که ۴ نوع روغن زیتون در بازار هست:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>۱- Extra Virgin Olive Oil :</strong></p> <p style="text-align: justify;">با اولین پرس میوه ی زیتون تحت سرما به دست می آید که تمام خواص مفید را دارا است. ویتامین E ، بتاکاروتن (پیش ساز ویتامین A در بدن) و بوی شدیدی دارد. اسیدیته آن یک درصد ‌است (هرچه اسیدیته روغن کمتر باشد بهتر است).</p> <p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>۲- Virgin Olive Oil:</strong></p> <p style="text-align: justify;">با دومین پرس زیتون به دست می آید. اسیدیته آن ۳/۳ درصد ‌است.</p> <p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>۳- Refined Olive Oil:</strong></p> <p style="text-align: justify;">تحت تاثیر حرارت و مواد شیمیایی، باقیمانده روغن زیتون از تفاله و هسته آن استخراج می شود که فاقد خواص روغن اولی است و یک محصول مرده است.</p> <p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>۴- Olive Oil :</strong></p> <p style="text-align: justify;">همان روغنی است که بیشتر در بازار هست و از ترکیب روغن Virgin وRefined&nbsp; به دست می آید و ارزش تغذیه ای آن پایین است.</p></div> text/html 2011-09-16T18:09:03+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری چرا با کم‌خوری، لاغر نمی‌شوم؟ http://avesinaaa.mihanblog.com/post/452 <h1>چرا با کم‌خوری، لاغر نمی‌شوم؟</h1> <h3>سوالی که همیشه برای کسانی که برای کاهش وزن تلاش می‌کنند یک معضل است!!</h3> <p> </p><hr> <div style="margin: 0cm;" align="center"><span style="color: rgb(255, 85, 85);"><strong>بدن ما طوری طراحی شده که از ما در طی زمان‌هایی که در معرض کاهش دسترسی به غذا است، محافظت کند و وقتی ما بسیار کم بخوریم، احساس می‌کند که در شرایط گرسنگی هستیم و برای جبران، میزان متابولیسم را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.</strong></span></div> <hr> <div class="GImg"><img alt="مرد چاق" src="http://img.tebyan.net/big/1390/06/44233148169278141742511702081068414519962.gif" align="left"></div> <p><span style="color: maroon;"><strong>اگر خیلی کمتر از نیازمان، انرژی دریافت کنیم، مشکلی پیش می‌آید؟ </strong></span></p> <p>این طور که به نظر می‌رسد، دریافت انرژی خیلی کمتر از نیازمان، یکی از راه‌های ماندن در وزن فعلی است، حتی اگر در رژیم غذایی باشیم. </p> <p>بدن ما طوری طراحی شده که از ما در طی زمان‌هایی که در معرض کاهش دسترسی به غذا است، محافظت کند و وقتی ما بسیار کم بخوریم، احساس می‌کند که در شرایط گرسنگی هستیم و برای جبران، میزان متابولیسم را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد و برای همین کاهش وزن در دریافت بسیار کم انرژی بسیار دشوار و یا غیر ممکن می‌شود. در این شرایط بدن، همه‌ی مواد مغذی را برای تبدیل کردن به انرژی استفاده می‌کند ولی همچنان ترجیح می‌دهد چربی و ذخایر چربی را به عنوان مخازن انرژی دست نزده نگه دارد. </p> <p>بیش از حد کم خوردن مشکلات دیگری نیز به دنبال دارد، از جمله کمبودهای تغذیه‌ای. </p> <p>از همه بدتر این‌ که اگر در آینده کالری بیشتری دریافت کنیم، بدن‌مان بیشتر از قبل مستعد اضافه وزن و ذخیره کالری به صورت چربی خواهد بود تا برای قحطی بعدی آمادگی داشته باشد.&nbsp;&nbsp; </p> <p>بهترین روش برنامه‌ریزی برای کاهش وزن به میزان نیم تا حداکثر یک کیلو در هفته در اثر هم زمانی برنامه غذایی با کالری مناسب و افزایش انرژی مصرفی بدن از طریق ورزش است. اگر کلیه اطلاعات شما در طی برنامه‌ریزی صحیح باشد، کالری پیشنهادی در رژیم غذایی‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد می‌تواند نیاز شما را برای یک کاهش وزن سالم برآورده کند.&nbsp; </p> <p>بعضی افرادی که از برنامه غذایی بسیار کم چرب استفاده می‌کنند، برای تأمین انرژی مناسب و کافی مشکل دارند خصوصاً کسانی که همیشه محصولات کم چرب را انتخاب می‌کنند. پس بهتر است سعی کنیم منابع چربی‌های سالم را بشناسیم و از آن‌ها استفاده کنیم مانند اسیدهای چرب با یک باند اشباع نشده در دانه‌ها، روغن کانولا یا کلزا، روغن زیتون و یا منابع اسیدهای چرب امگا 3 از جمله ماهی و محصولات دریایی، دانه بذر کتان، گردو و ...</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: maroon;"><strong>آیا استفاده از داروها و قرص‌های لاغری ضروری است؟ </strong></span></p> <p>بهتر است فراموش نکنیم که در طی رژیم غذایی خود سراغ قرص‌های کاهش وزن نرویم. اگر چه ممکن است در کوتاه مدت جواب خوبی از آن‌ها بگیریم، ولی نکته‌ی مهم این است که صرف‌نظر از عوارض‌های نامناسب آن‌ها، با قطع مصرف، تمام آن چه پنبه کرده بودیم، رشته خواهد شد. </p> <div class="GeneralSooTitr"> <div class="SooTitrContent" style="color: rgb(64, 0, 0); text-align: center;"> <p>بدن ما طوری طراحی شده که از ما در طی زمان‌هایی که در معرض کاهش دسترسی به غذا است، محافظت کند و وقتی ما بسیار کم بخوریم، احساس می‌کند که در شرایط گرسنگی هستیم و برای جبران، میزان متابولیسم را به </p> <p>طور قابل توجهی کاهش می‌دهد</p></div></div> <p> </p>بهتر است به جرات بگوییم که هیچ قرص خاص و جادویی نیست که آن چه ما می‌خواهیم را به سرعت عملی کند و اگر هم باشد مطمئن باشیم، چون به راحتی به آن رسیده‌ایم، به راحتی از دستش می‌دهیم. پس بهتر است پول‌مان را هدر ندهیم و از تلاش خودمان لذت ببریم. بهترین راه کاهش وزن از طریق رژیم کاهش وزن سالم و ورزش مداوم و منظم است. <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: maroon;"><strong>گاهی علی رغم، برنامه غذایی مناسب و ورزش منظم، هنوز در کاهش وزن مشکل داریم، مشکل از کجاست؟ </strong></span></p> <p>این خیلی مهم است که میزان کالری دریافتی از برنامه غذایی‌مان و میزان کالری مصرفی در طی ورزش را به درستی و صحیح تخمین بزنیم. اغلب اوقات یعنی تقریباً از هر ده مورد، نه مورد، راز عدم کاهش وزن، به علت این است که ما فکر می‌کنیم انرژی کمتری دریافت کرده‌ایم و انرژی بیشتری در فعالیت سوزانده‌ایم. در واقع تخمینی کمتر از کالری واقعی‌ای که خورده‌ایم و تخمین بیشتر از انرژی‌ای که در فعالیت سوزانده‌ایم. </p> <p>ولی بد نیست در این شرایط واحدها و فهرست جایگزینی گروه‌های غذایی (کربوهیدرات، پروتئین، چربی، میوه‌ و سبزیجات و لبنیات) را مجدد مرور کنیم.&nbsp; </p> <p><span style="color: maroon;"><strong></strong></span>&nbsp;</p> <p><span style="color: maroon;"><strong>چند نکته مهم </strong></span></p> <p><span style="color: maroon;"><strong>*</strong></span> هرگز خودمان را با دیگران مقایسه نکنیم. اگر چه فیزیولوژی تمام بدن‌ها یکی است، ولی هر بدن ژنتیک و ساختار خودش را دارد. پس فقط با خودمان، خود را مقایسه کنیم.</p> <p><span style="color: maroon;"><strong>*</strong></span> بیشتر از هفته‌ای یک‌بار، خودمان را وزن نکنیم. </p> <p><span style="color: maroon;"><strong>*</strong></span> اگر هفته‌ای وزنمان کم نشد، جا نزنیم. همه چیز تدریجی است و از همه مهم‌تر این که این یک دست انداز است که به زودی از آن در خواهید آمد، مثل یک تجربه! هر یک قدم به عقب، معادل دو قدم به جلوست. </p> text/html 2011-09-08T23:06:10+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری گزنه http://avesinaaa.mihanblog.com/post/451 <br><strong> كلیات گیاه شناسی</strong> <br> <br><b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> گیاهی است كه از دوران ماقبل تاریخ نیز وجود داشته&nbsp;&nbsp;و مردم آن زمان از آن برای تغذیه استفاده می كردند و از <b style="color: black; background-color: rgb(255, 255, 102);">خواص</b> درمانی آن اطلاع داشته اند . <br> <br>جالینوس حكیم كه در قرن دوم میلادی زندگی می كرده آنرا برای رفع سرمخوردگی و بیمایر دستگاه تنفسی بكار می برده است . <br> <br><b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> گیاهی است علفی و چند ساله كه ساقه آن چهار گوش بوده و بطور قائم تا ارتفاع یك متر بالا می رو د. این گیاه در خرابه ها ،‌باغها و نقاط مرطوب كه چهارپایان از آن عبور می كنند بحالت خودرو می روی ریشه این گیاه خزنده بوده و در ناحیه ای كه سبز می شود كم كم تمام منطقه را فرا می گیرد . <br> <br>ساقه این گیاه را پرزها و تارهای مخروطی شكل پوشانده كه در صورت لمس كردن ساقه بدست می چسبد و پوست را می گزد كه تولید خارش و سوزش می كند و شاید بهمین دلیل آنرا <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> نامیده اند . <br> <br>تخم آن نرم ، ریز و تیره رنگ&nbsp;&nbsp;و مانند تخم كتان است قسمت مورد استفاده این گیاه برگهای تازه ، ریشه ف شیره و دانه آن است . <br> <br><strong>تركیبات شیمیایی:</strong> <br> <br><b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> دارای تانن ، لسیتین ،‌اسید فورمیك ، نیترات پتاسیم و كلسیم ، تركیبات آهن درد ، ویتامین C و نوعی گلوكوزید است كه پوست را قرمز می كند از سرشاخه های این گیاه ماده قرمز رنگی بنام اورتی سین استخراج می شود . <br> <br><strong><b style="color: black; background-color: rgb(255, 255, 102);">خواص</b> داروئی:</strong> <br> <br><b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> از نظر طب قدیم ایران گرم و خشك است <br> <br>1) <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> مو را تقویت كرده و از ریزش موی سر جلوگیری می كند ، حتی در بعضی از مورد موی سر دوباره می روید . برای استفاده از این خاصیت 6 گرم سر شاخه ها و برگها و ریشه <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> را بتنهایی و یا با 30 گرم چای كوهی در یك لیتر آبجوش ریخته و آنقدر بجوشانید تا حجم مایع به نصف برسد . شبها مقدری از این مایع را به سر بمالید و صبح بشوئید . <br> <br>2)برای برق شدن و جلا دادن به موها بعد از شستشوی سر موها را با چای <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> ماساژ دهید . بدین منظور یك قاشق چایخویر بگ <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> خشك را در یك لیوان آب جوش ریخته و مدت نیمساعت بگذارید بماند . ماساژ دادن با این چای ، شوره سر را برطرف می كند. <br> <br>3)دستگاه هاضمه را تقویت می كند <br> <br>4)ادرار را زیاد می كند <br> <br>5)برای درمان بیماری قند مفید است بدین منظور یك فنجان چای <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> را سه بار در رو.ز میل كنید <br> <br>6)ترشح شیر را در زنان شیدره زیاد می كند <br> <br>7)اخلاط خونی را برطرف می كند <br> <br>8)بیماریهای پوستی را برطرف می كند <br> <br>9)برای باز كردن عادت ماهیانه از دانه <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> استفاده كنید <br> <br>10)در درمان كم خونی موثر است و تعداد گلبولهای قرمز را زیاد می كند <br> <br>11)اگر در ادرار خون وجود داشته باشد <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> آنرا برطرف می كند <br> <br>12)<b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> عرق آور است <br> <br>13)پاك كننده اخلاط سینه ، ریه و معده است <br> <br>14)نیروی جنسی را تقویت می كند <br> <br>15)گرفتیگ های كبدی را رفع می كند <br> <br>16)برای از بین بردن زگیل ، ضماد برگهای تازه آنرا روی زگیل بمالید . <br> <br>17)برای پاك كردن مثانه ، رفع عفونت مثانه و دفع سنگ از مثانه برگ <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> را همراه با ریشه شیرین بیان دم كنید و بنوشید <br> <br>18)برای التیام زخم ها و زخم های سرطانی از ضماد تخم <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> مخلوط با عسل استفاده كنید <br> <br>19)برای برطرف كردن كهیر از جوشانده <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> بمقدر سر فنجام در روز بنوشید <br> <br>20)درد نقرس را كاهش می دهد <br> <br>21)برای برطرف كردن ناراحتی های زنانه قبل از عادت ماهیانه از چای <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> استفاده كنید <br> <br>22)ناراحتی های كلیه را برطرف می كند <br> <br>23)ضماد آن درد عضلانی را برطرف می كند <br> <br>24)كرم معده و روده را می كشد <br> <br>25)درمان كننده بواسیر است <br> <br>26)برای برطرف كردن درد رماتیسم ، برگهای تازه آنرا روی پوست بمالید . <br> <br><strong>طرز استفاده:</strong> <br> <br>1- دم كرده <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> : مقدر 40 گرم برگ <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> را در یك لیتر آبجوش ریخته و بمدت 10 دقیقه&nbsp;&nbsp;دم كنید . مقدر مصرف آن سه فنجان در روز بعد از غذاست . <br> <br>2- جوشانده <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> : مقدر 30 گرم <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> را در یك لیتر آب ریخته و بمدت 10 دقیقه آنرا بجوشانید . این جوشانده برای تصفیه خون مفید است . مقدر مصرف آن یك فنجان بین غذاها در روز است . <br> <br>3-تنطور <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> :‌یك قسمت برگ <b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> را با پنج قسمت الكل 50 درجه طبی مخلوط كرده&nbsp;&nbsp;و در داخل شیشه در بسته بریزید و بمدت 15 روز هر روز آنرا تكان دهید بعد از اینمدت آنرا صاف كرده و در شیشه دربسته نگاهدری كنید . مقدر مصرف آن 15-10 قطره سه بار در روز می باشد . <br> <br><strong>مضرات :</strong> <br><b style="color: black; background-color: rgb(160, 255, 255);">گزنه</b> اگر بیش از حد استفاده شود ممكن است برای روده ها و كلیه ها مضر باشد بنابراین بهتر است با صمغ عربی و كتیرا خورده شود <br> <br>مقدر مصرف بیش از 10 گرم در روز ممكن است باعث بند آمدن ادرار شود . زنان باردار و كودكان باید از مصرف آن خورددی كنند . text/html 2011-09-08T22:56:56+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری کاهش اشتها http://avesinaaa.mihanblog.com/post/450 <span class="smalltext"><strong>8 ماده‌ی غذایی برای کاهش اشتها </strong></span> <br> اگر از اشتهای زیادتان گله‌مند هستید یا قصد دارید لاغر شوید و دنبال راهی برای کاهش اشتهای خود می‌گردید با ما همراه شوید. باور کنید برای این کار نیازی به قرص‌ها و داروهای شیمیایی نیست. دور و بر ما مواد غذایی زیادی وجود دارد که باعث سیری می‌شود یعنی به طور طبیعی جلوی اشتها را می‌گیرد و شما را به وزن ایده‌آل‌تان نزدیک می‌کند. در این مقاله شما را با 8 ماده‌ی غذایی سیرکننده آشنا می‌کنیم.<br> <br> سفیده‌ی تخم مرغ<br> <br> تخم مرغ به طور طبیعی جلوی اشتها را می‌گیرد زیرا حاوی پروتئین و ریزمغذی‌هایی است که دیر هضم هستند و به این ترتیب باعث سیری می‌شوند. محققان دریافته‌اند خوردن تخم مرغ باعث تحریک سنتز گلوکز (قند) در روده می‌شود و این امر طول مدت سیری را بیشتر می‌کند. <br> <br> اگر می‌خواهید لاغر شوید: قبل از این که در جمع دوستان و خانواده‌ی خود شام مفصلی میل کنید و کالری پشت کالری دریافت نمایید، یک عدد تخم مرغ را آب پز کرده و سفیده‌اش را میل کنید. این کار جلوی اشتهای شما را می‌گیرید و نمی‌گذارد به هوای بقیه، شام یا ناهار مفصلی بخورید. توجه داشته باشید فقط سفیده‌ی تخم مرغ را توصیه کردیم نه زرده‌ی آن‌را. زرده‌ی تخم مرغ سرشار از چربی و حاوی حدود 70 کالری است.<br> <br> ماهی<br> <br> تمام انواع ماهی‌ها خاصیت سیر کنندگی دارند. می‌پرسید چرا؟ به خاطر این که ماهی‌ها سرشار از پروتئین‌های کامل و دیر هضم هستند. علاوه بر این پروتئین‌ها با فرستادن پیام سیری، مستقیماً روی بخشی از مغز تأثیر می‌گذارند که مسئول فرستادن علائم گرسنگی است. <br> <br> اگر می‌خواهید لاغر شوید: یک تکه ماهی را به صورت کبابی یا آبپز میل نمایید. برخلاف تصور عموم امگا 3 ها در حین پخت از بین نمی‌روند. <br> <br> آگار آگار<br> <br> آگار آگار یک نوع جلبک دریایی ژاپنی است که همیار لاغری محسوب می‌شود. <br> دلیل اول: این جلبک دریایی در معده حجیم می‌شود و ژلی درست می‌کند که چربی‌ها و قندها را جذب می‌کند. <br> <br> دلیل دوم: آگار آگار هضم نمی‌شود و با تمام «ذخایرش» دفع می‌شود. <br> <br> دلیل سوم: این جلبک دریایی سرشار از فیبر است و سرعت عبور مواد از روده‌ها را بیشتر می‌کند. نتیجه این که آگار آگار یک ماده‌ی غذایی سیرکننده است که کالری‌های مصرفی را کاهش می‌دهد. <br> <br> اگر می‌خواهید لاغر شوید: به فنجان چای یا قهوه‌تان یک قاشق چای‌خوری، حدود 1 گرم آگار آگار اضافه کرده و 15 دقیقه قبل از رفتن سر میز غذا، میل کنید. این جلبک دریایی بی طعم و بو است و می‌توانید آن‌را به غذاهای‌تان نیز اضافه کنید.<br> <br> روغن دانه‌ی کاج<br> <br> مصرف روغن دانه‌ی کاج، عملکرد هورمون‌هایی که مسئول مخابره‌ی پیام «سیری» به مغز هستند را تحریک می‌کند. به این ترتیب این روغن اشتها را کور می‌کند. این یافته نتیجه پژوهش محققان آمریکایی است که روی 18 زن چاق مطالعه کردند. بعد از نیم ساعت از مصرف روغن دانه‌ی کاج، یک سوم اشتها از بین می‌رود. <br> اگر می‌خواهید لاغر شوید: می‌توانید از این روغن برای از بین بردن اشتهای‌تان استفاده کنید اما توجه داشته باشید که دچار افراط نشوید زیرا 100 گرم از این روغن حاوی 673 کالری است.<br> <br> گیاه کنجاک<br> <br> کنجاک یک گیاه ژاپنی است و سیرکننده ی طبیعی موثری نیز محسوب می‌شود. این گیاه در معده یک ژل گیاهی تشکیل می‌دهد که معده را پر و احساس سیری ایجاد می‌کند. لزجی و چسبندگی این گیاه باعث عدم جذب چربی‌ها و قندها می‌شود. از این گذشته گیاه کنجاک سرشار از فیبر است. این فیبرها با تحریک سرعت دفع، به حذف چربی‌ها و قندها کمک می‌کنند. <br> اگر می‌خواهید لاغر شوید: می‌توانید از کنجاک در تهیه‌ی سس، آش، سوپ و ... استفاده کنید.<br> <br> سیب<br> <br> سیب با داشتن تنها 50 کالری، سرشار از فیبر بسیار خاصی به نام پکتین است. این فیبرهای خاص میزان قند خون را ثابت نگه می‌دارند که باعث کنترل اشتها می‌شود. اما خواص سیب به همین جا ختم نمی‌شود. پکتین ها همچنین در طول هضم غذا ژلی در معده می‌سازند که چربی‌های دریافتی از غذاهای دیگری را به تله می‌اندازد. <br> <br> اگر می‌خواهید لاغر شوید: سیب را با پوستش میل کنید. پوست سیب سرشار از فیبر است. 100 گرم سیب پوست نکنده حاوی 3.7 گرم فیبر است در حالی که سیب پوست کنده فقط 2.1 گرم فیبر دارد.<br> <br> سیب‌زمینی<br> <br> سیب‌زمینی هم‌زمان دارای قندهای دیرجذب و فیبر است. قندهای دیر جذب که دیر هضم می‌شوند کاملاً سیر کننده‌اند. این قندها به کندی هضم می‌شوند و می‌توانند تا 4 ساعت احساس سیری ایجاد کنند. در خصوص فیبرهای موجود در سیب‌زمینی هم باید بگوییم که این فیبرها در معده حجیم می‌شوند و جای زیادی می‌گیرند و این امر میل به خوردن و احساس گرسنگی را کاهش می‌دهد. <br> اگر می‌خواهید لاغر شوید: سیب زمینی را آب پز یا بخار پز کرده و میل کنید. سیب زمینی پخته شده نسبت به سیب‌زمینی سرخ شده کالری کم‌تری دارد (در هر 100 گرم سیب زمینی پخته شده 85 کالری وجود دارد و همین میزان سیب زمینی سرخ شده حاوی 405 کالری می‌باشد).<br> <br> جلبک فوکوس<br> <br> فوکوس‌ها جلبکی‌هایی سرشار از فیبرها هستند که در تماس با آب، حجیم شده، معده را پر و اشتها را کور می‌کنند. این جلبک‌ها همچنین مواد مغذی را در روده حبس می‌کنند و همین امر مانع از ورود این مواد به خون و جذب آن‌ها می‌شود. <br> اگر می‌خواهید لاغر شوید: با مشورت پزشک یک قاشق چای‌خوری فوکوس را به فنجان چای یا قهوه‌تان اضافه کنید و روزانه 3 مرتبه قبل از غذا میل کنید. توجه داشته باشید این دوره را بیش از 3 هفته طول ندهید و بدون نظر پزشک عمل نکنید. زیرا خطر به هم ریختگی هورمونی وجود دارد.<br> text/html 2011-07-01T12:35:55+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری شیشه یا کریستال ایرانی اولین ماده مخدر مرگ‌آور کشور است http://avesinaaa.mihanblog.com/post/449 <p style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="4"><b><i>شیشه یا کریستال ایرانی اولین ماده مخدر مرگ‌آور کشور است </i></b><br>کریستال یا شیشه ماده اعتیادآوری است که شیوع مصرف آن در ایران به عنوان یک ماده محرک از حدود شش سال پیش و ورود این ماده به ایران به وسیله قاچاق آغاز شد، اما متاسفانه با گسترش تولید داخلی و اضافه کردن هروئین به ترکیبات این ماده، علاوه بر افزایش مصرف در بین جوانان، تخریبات جسمی آن نیز در کنار آسیب‌های روانی مصرف، به شدت افزایش یافت، به گونه‌ای که این ماده در حال حاضر با ترکیب “هروئین زیاد و مت آمفتامین کم” و با ایجاد بیش از 90 درصد آسیب جسمی، اولین ماده مخدر مرگ آور در کشور و در تمام دنیاست. <br>با توجه به هزینه بالای تهیه “شیشه” با ترکیب مت آمفتامین و به عنوان داروی محرک، افزودن هروئین به ترکیبات این ماده در ایران صورت می گیرد که از این طریق علاوه بر عوارض مت آمفتامین یعنی تحرک زیاد، کاهش خواب، افزایش انرژی، پرخاشگری و پرحرفی، پیری زودرس، تضعیف سیستم ایمنی بدن و در صورت مصرف طولانی، جنون، عوارض جسمی دیگری از جمله وابستگی و اعتیاد شدید به هروئین نیز به آن اضافه شد.</font></p> <p class="comentarios-link"><a href="http://deraak.wordpress.com/2008/12/03/cristal/#comments" class="commentslink" title="دیدگاه‌ در خون بازی چهار به بازار آمد-&nbsp;شیشه"><br></a></p> text/html 2011-04-16T06:35:02+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری مروری بر خواص و اعمال اسیدهای آمینه: http://avesinaaa.mihanblog.com/post/448 <DIV class=content> <DIV id=post_message_278864> <BLOCKQUOTE class="postcontent restore "> <DIV align=right><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot><FONT size=5><FONT color=red>آلانین</FONT></FONT></FONT><FONT face=&amp;quot><FONT size=5><FONT color=red> :</FONT></FONT>غیر ضروری .پروئین ساز .گلیکوژنیک.غیر قطبی. آب گریز . آلیفاتیک</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT color=red><FONT face=&amp;quot>اعمال اختصاصی :</FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>منبع مهم انرژی برای ماهیچه .</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>اولین آمینواسیدی که در متابولیسم قندها بکار میرود.</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>تقویت کننده سیستم ایمنی بدن بوسیله ساخت آنتی بادی.</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>قسمت عمده ای از بافت پیوندی .</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>عوارض ناشی از کمبود .</FONT></FONT><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>از کار افتادگی ماهیچه. </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>خستگی .</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>افزایش میزان انسولین و گلوگاگون </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>مواردی که با افزایش میزان آلانین همراهند .</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>کاهش میزان انسولین و گلوکاگون </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>دیابت ملی توس </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=5><FONT color=red><FONT face=&amp;quot>نکته :</FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>غلظت زیاد آمینو اسیدها به خصوص آمینو اسیدهای آلانین و آرژنین که بعد از صرف یک کغذای پروتئینی در خون به وجود میآید ترشح گلو اگو و انسولین را تحریک میکند </FONT></FONT><BR><BR><BR><BR><FONT size=5><FONT color=red><FONT face=&amp;quot>آرژنین</FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>ضروری مشروط پروتئین ساز . گلیکوژنیک دارای ذنجیره های اصلی جانبی. دی بازیک </FONT></FONT><BR><FONT color=red><BR></FONT><FONT size=4><FONT color=red><FONT face=&amp;quot>اعمال اختصاصی :</FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>ضروری برای فعالیت طبیعی سیستم ایمنی بدن </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>لازم برای بهبود و التیام زخم (بوسیله ساخت کلاژن )</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>محرک برای ترمیم کبد آسیب دیده </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>محرک آزاد شدن هورمون رشد </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>محرک آزاد کردن انسولین و گلو کاگون </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>موثر ترین آمینو اسید در آزاد سازی انسولین </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>پیش ساز </FONT><FONT face=&amp;quot>gaba</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>پیش ساز آمینو اسیدهای اورنیتین و سیترو لین </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>کاهنده اندازه تومور </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>لازم برای اسپرماتوژنژ</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>نقش متابولیکی عمده سنتز اوره و کراتین </FONT></FONT><BR><FONT size=5><FONT color=red><FONT face=&amp;quot>اسید اسپارتیک</FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>غیر ضروری .پروتئین ساز . گلیوژنیک .دارای زنجیره های جانبی و اصلی </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>اسید اسپارتیک قابل تبدیل به آسپارژین بوده بنابر این این دو نوع اسید آمینه و ظایف مشابهی دارند . </FONT></FONT><BR><BR><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>افزایش دهنده بنیه </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>کمک به محافظت کبد با هدف انتقال آمونیاک </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>دخیل در سیستمایمنی بوسیله افزایش تولید ایمنوگلوبین </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>مواردی که در آنها کمبودمیزان اسید اسپارتیک دیده میشود </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>کمبود کلسیم و منیزیم </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=5><FONT color=red><FONT face=&amp;quot>اسپارژین</FONT></FONT></FONT><FONT size=5><FONT color=red><BR></FONT></FONT><BR><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>غیر ضروری . پروتئین ساز . اسید آمینه آمیدی آبدوست </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>آسپارژین از ترکیب اسید اسپارتیک به علاوه </FONT><FONT face=&amp;quot>atp</FONT><FONT face=&amp;quot>به وجود میاید </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>کمک در حذف آمونیاک در بدن </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>کمک به کاهش خستگی </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>موثر در سم ضدایی از مواد مضر </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>دخیل در سنتز </FONT><FONT face=&amp;quot>dna</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot><FONT color=red>نکته :</FONT>آنزیم آسپاراژیناز دارای اثر ضد سرطانی در خوکهای گینه بوده ولی در انسان دارای عوارض جانبی است </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT color=red><FONT face=&amp;quot>سیستئین و سیستین</FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>غیر ضروری .گلیکوژنیک . کتوژنیک </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>آبدوست حاوی سولفور </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>اعمال اختصاصی</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>سیستوئین و سیستئین قابل تبدیل به یکدیگرند </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>/انتی اکسیدان </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>سم ضدایی طبیعی ضروری در رشد نگهداری .ترمیم پوست </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>عنر اصلی در مو </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>یکی از سه آمینو اسید اصلی حاوی سولفور بعلاوه تورین و متیونین </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>جزء اصلی سازنده گلوتامین </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>اسید گلوتامیک و گلیسین</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>پیش ساز آمینو اسید تورین </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>پیش ساز سولفات کندروتبن </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>پیش ساز کندروتین جزء اصلی غضروف </FONT></FONT><BR><BR><BR><FONT color=red><BR></FONT><FONT size=4><FONT color=red><FONT face=&amp;quot>اسید گلوتامیک</FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>غیر ضروری پروئتین ساز گلیکوژنیک دارای ذنجیره های اصلی جانبی </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>اعمال اختصاصی </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>پیش ساز گلوتامیک و </FONT><FONT face=&amp;quot>gaba</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>یکی از دو واسطه عصبی تحریکی است </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>افزایش اسید گلوتامیک </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>افزایش انرژی </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>سرعت به روند التیام زخم </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>سم زدایی آمونیاکی </FONT></FONT><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>ایفای نقش مهم در سنترز</FONT><FONT face=&amp;quot>dna</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>یک جزء تشکیل دهنده اسید فولیک </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>نمک مونو اسید گلوتامیک در طعم دهنده غذا بکار میرود </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT color=black><FONT face=&amp;quot>موثر در انعقاد خون </FONT></FONT></FONT><FONT color=red><BR><BR></FONT><FONT size=4><FONT color=red><FONT face=&amp;quot>گلوتامین</FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>غیر ضروری پرو تئین ساز گایکوژنیک –آبدوست </FONT></FONT><BR><FONT color=red><BR></FONT><FONT size=4><FONT color=red><FONT face=&amp;quot>اعمال اختصاصی :</FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>پیش ساز </FONT><FONT face=&amp;quot>gaba</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>ترکیبی است که از اسید گلوتامیک . آمونیاک در کبد .مغز و کلیه ها تولید میشود </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>مینو اسید گلیکوژنیک بهاین معنی که رای کمک به نگهداری و تثبیت قند خون در حالت طبیعی ضروری است .</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>دخیل در قدرت و تحمل غضلات </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>سوخت اصلی مجرای معده ای –روده ای (روده کوچ متنها عضوی در بدن است که از گلوتامین به عنوان منع اصلی انرژی استفاده میکند .</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>گلوتامین نسبت به آمینو اسیدهای دیگر بیشترین تمرکز را خون دارد . </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>پیش ساز واسزه عصبی آمینو اسید گلوتامات </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>دخیل در سنتز </FONT><FONT face=&amp;quot>dna </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>مسئول انتقال آمونیاک از بافها به کبد و کلیه ها </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>گلوتامین میتواند از سد خونی نغز عبور نماید در نیجه منبعی از اسد گلوتامیک برا یاکسیداسیون در مغز فراهم مینماید . </FONT></FONT><BR><BR><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>مواردی که با افزایش میزان گلوتامین همراهند . </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>استفاده از برخی داروهای ضد تشنج :</FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT color=red><FONT face=&amp;quot>نکته:</FONT></FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4><FONT face=&amp;quot>نیاز به گلوتامین در طی استرس و بیماریهای کاتابولیک افزایش میابد </FONT></FONT><BR><BR><FONT size=4>[<FONT face=&amp;quot>گلوتامین در نگهداری سیستم ایمنی دارای نقش مهمی بوده ست به همیندلیل بعضی از متخصصین معتقدند که گلوتامین باید به عنوان یک اسیی آمینه ضروری مشروط شناخته شود .<BR></FONT></FONT><FONT size=3><FONT color=navy><FONT face=&amp;quot>__</FONT></FONT></FONT></DIV></BLOCKQUOTE></DIV></DIV> text/html 2011-01-20T06:28:27+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری pilot tea http://avesinaaa.mihanblog.com/post/447 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD noWrap width=1 bgColor=#e1e1e1></TD> <TD noWrap width=10></TD> <TD class=news_body style="VERTICAL-ALIGN: top; BACKGROUND-COLOR: #fdfdfd" width="100%"> <DIV onclick=moveBM(event)> <P class=news_body><B style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #ffff66">چای</B> قرمز یا <B style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #ffff66">چای</B> ترش که در نقاط مختلف دنیا با نام های متفاوتی خوانده می شود دارای خواص مناسبی برای استفاده در کیک، شیرینی و سالاد است. </P> <P class=news_body>این گیاه و محصولات آن در ایران به نام های <B style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #ffff66">چای</B> مكی یا <B style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #ffff66">چای</B> مكه، <B style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #ffff66">چای</B> قرمز و <B style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #ffff66">چای</B> ترش شناخته می شود. </P> <P class=news_body>یکی از مهمترین خواص <B style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #ffff66">چای</B> قرمز، شباهت ترکیبات آن با انسولین است و به همین جهت این گیاه خواص ضد دیابتی هم دارد. </P> <P class=news_body>كاسبرگ تازه این گیاه برای سالاد، آشپزی با انواع آردها در پخت كیك، سوپ، سس، پودرهای خوراكی، استفاده می شود. </P> <P class=news_body>كاسبرگ دارای مقدار زیادی اسید سیتریك و پكتین می باشد كه برای درست كردن مربا و ژله مفید است. </P> <P class=news_body>به علاوه به عنوان مكمل رنگ قرمز در <B style="COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #ffff66">چای</B> گیاهی و به عنوان منبع جایگزین قهوه می باشد. كاسبرگ تازه پس از جوشاندن با شكر برای درست كردن شیرینی استفاده می شود. </P> <P class=news_body>در هند از دانه های این گیاه به عنوان یك دارو برای سستی، گیجی و سوء هاضمه استفاده می شود و دانه آن غنی از چربی و پروتئین می باشد. ریشه، خوراكی می باشد اما زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد، زیرا حالت پودری كمتری دارد. </P> <P class=news_body>كارشناسان تغذیه معتقدند دمکرده برگ این گیاه منبعی غنی از آهن و مس می باشد. از پودر خوب آسیاب شده کاسبرگ می توان به عنوان طعم دهنده در کیک، شکلات، بستنی نیز استفاده نمود. </P> <P class=news_body>با آسیاب کردن کاسبرگ ها و خیساندن آنها در آب و سپس صاف کردن می توان نوشیدنی خوش طعمی درست کرد. کاسبرگ های تازه حاوی کلسیم، نیاسین، آهن و ریبوفلاوین می باشند.</P></DIV></TD> <TD noWrap width=20></TD></TR> <TR height=6> <TD noWrap width=20></TD> <TD colSpan=3> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=300 border=0> <TBODY> <TR height=7> <TD width=50 rowSpan=2><IMG height=8 src="http://webcache.googleusercontent.com/images/news/break.gif" width=8 border=0></TD> <TD noWrap width=100></TD> <TD width="100%"></TD></TR> <TR height=1> <TD noWrap width=100 bgColor=#e1e1e1></TD> <TD width="100%"></TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD noWrap width=20></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-01-20T06:24:36+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری سوسیس ، كالباس و فراورده های گوشتی دشمن ریه http://avesinaaa.mihanblog.com/post/446 <CENTER> <H1>&nbsp;</H1></CENTER>کیف بچه‌ها را هم پر می‌کنید از نان‌هایی که لای آن از این‌جور چیزها چپانده شده؟ شکی نیست که آماده کردن و خوردن یک ساندویچ کالباس خیلی سریع‌تر و راحت‌تر از تهیه یک وعده آبگوشت بزباش است و احتمالاً، متاسفانه بچه‌ها هم از آن استقبال بیشتری می‌کنند.<BR><BR>اما هیچ شده به زیان‌ها و خطرهای این رژیمی ‌که به آن عادت کرده‌اید، فکر کنید؟ به‌تازگی محققان هشدارهای جدیدی درباره زیان‌های این‌گونه فراورده‌های گوشتی آماده داده‌اند.<BR><BR>البته تا به حال هشدارهای زیادی درباره خطر فراورده‌های گوشتی، مانند همبرگر،‌ هات‌داگ، سوسیس، کالباس و مشابه آن شنیده بودیم، اما بیشتر این خبرها حول این محور می‌چرخید که مواد نگهدارنده موجود در این فراورده‌ها می‌تواند احتمال بروز انواع سرطان‌ها را زیاد کند؛ به‌خصوص سرطان‌های دستگاه گوارش. چندی قبل هم هشداری از محققان شنیدیم درباره بالا رفتن احتمال ابتلا به سرطان سینه در افرادی که از این فراورده‌های گوشت قرمز بیشتر استفاده می‌کنند.<BR><BR>این بار محققان هشدار دیگری داده‌اند و آن این‌که نیتریت موجود در این مواد غذایی می‌تواند احتمال بیماری «انسداد مزمن ریوی» را بالا ببرد.<BR><BR>به گزارش پایگاه اینترنتی رویترز، این محققان دانشگاه كلمبیا در آمریکا، می‌گویند حتی حذف عوامل خطرساز دیگر، مانند سیگار كشیدن، رژیم غذایی ناسالم و نیز بالا رفتن سن هم اثری در این نتیجه‌گیری ندارد و باز هم می‌توان گفت احتمال ابتلا به بیماری مزمن انسداد ریوی در افرادی كه دست‌كم ۱۴بار در ماه فراورده‌های گوشتی مصرف می‌كردند، ۷۸ درصد بیشتر از افرادی بود كه این فراورده‌های گوشتی را مصرف نمی‌كردند.<BR><BR>در بیماری انسداد مزمن ریوی، که به آن «برونشیت مزمن» هم می‌گویند، عملکرد ریه تا حدی پایین می‌آید و فرد به‌طور مداوم دچار سرفه و تنگی نفس است. اغلب این بیماران که سیگاری هم هستند، لب‌ها و انگشتان کبودی دارند که نشان دهنده پایین آمدن اشباع اکسیژن خون آنها به دلیل ناکارآمدی مجاری ریوی‌شان است.<BR><BR>به گفته این محققان، نیترات‌ها كه برای پیشگیری از خراب شدن گوشت و رنگ‌دار كردن به فراورده‌های گوشتی اضافه می‌شوند، می‌توانند به بافت ریه آسیب بزنند. لازم به توضیح است که در صنایع غذایی، در تهیه اغلب غذاهای آماده و کنسروی، از این نوع مواد نگهدارنده، برای حفظ طعم و تازگی خوراکی‌ها، به‌طور گسترده استفاده می‌شود.<BR><BR>با این حال به نظر می‌رسد هنوز برای اعلام نظر قطعی جامعه پزشکی پیرامون این اتهام جدید علیه همبرگر و سوسیس و کالباس، خیلی زود باشد.<BR><BR>خود این محققان تاكید كرده‌اند ملاحظات و محدودیت‌هایی در این مطالعه وجود دارد که نمی‌توان از آن یک نتیجه قاطع و صد در صد، علیه نیتریت‌ها و فراورده‌های گوشتی گرفت.<BR><BR>برای این کار نیاز است که موضوع در گروه‌های جمعیتی مختلف و نمونه‌های بیشتری مطالعه شود. تا آن زمان، البته شرط احتیاط و عقل آن است که از غذاهای تازه و همچنین گوشت سفید مرغ و ماهی بیشتر در رژیم غذایی‌مان استفاده کنیم و مصرف مقادیر کافی از میوه و سبزیجات را فراموش نکنیم؛ چرا که به هر حال فایده‌های اینها مشخص شده است.<BR> text/html 2011-01-20T06:20:21+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری حافظه و تغذیه از دیدگاه طب سنتی ایران http://avesinaaa.mihanblog.com/post/445 <CENTER>&nbsp;</CENTER>پیشینیان می‌پنداشتند كه مواد غذایی در اثر ترشحات دهان، معده، روده‌ها، كبد و لوزالمعده دچار تغییرات و استحالاتی شده و سرانجام به صورت كشكاب در‌می‌آید. كشكاب از راه روده‌ها جذب و به وسیله عروق به كبد می‌رود. <BR><BR>احتمالا با دانش‌آموزان باهوش و زرنگی كه به هنگام امتحانات دچار فراموشی شده و هرچه را كه خوانده‌اند از یاد می‌برند، برخورد كرده‌اید. شیوه‌های گوناگونی برای تقویت حافظه وجود دارد. كارشناسان تغذیه نیز رژیم‌های غذایی مختلفی را برای تقویت حافظه پیشنهاد می‌كنند. <BR>طب سنتی ایران نیز با نگاهی عمیق به این موضوع پرداخته و ثابت كرده است كه رابطه مستقیمی بین نوع تغذیه و حافظه آدمی وجود دارد. روانشناسان و پزشكان آلوپاتیك استرس را عامل اصلی این عارضه عنوان می‌كنند، در حالی كه درمان استرس به تنهایی به بهبود شرایط كمك نمی‌كند. <BR>پیشینیان می‌پنداشتند كه مواد غذایی در اثر ترشحات دهان، معده، روده‌ها، كبد و لوزالمعده دچار تغییرات و استحالاتی شده و سرانجام به صورت كشكاب در‌می‌آید. كشكاب از راه روده‌ها جذب و به وسیله عروق به كبد می‌رود. كبد در اثر اعمال طبیعی خود آن را پخته و یا تغییراتی به ۴ شكل متفاوت در می‌آورد. <BR><BR>بدن انسان از ۴ خلط تشكیل شده كه هر یك به نوبه خود وظایفی در بدن دارند كه به شرح زیر است: <BR><BR>▪ گونه اول كه مانند گل كدر، تار و سنگین است سودا نامیده می‌شود. سودا طبعی سرد و خشك دارد. افزایش سودا در بدن لاغری، تیرگی رنگ پوست (متمایل به سیاهی)، غلظت خون، سوزش معده، اشتهای كاذب و فزونی فكر و خیال را به همراه دارد. و رویاهای شخص در خواب توام با وحشت و تاریكی است. <BR><BR>▪ بلغم، ماده لزج سفید رنگی است كه نسبتا سبك‌تر بوده و روی سودا قرار می‌گیرد. افزایش بلغم موجب سپیدی، نرمی و سستی پوست، ضعف گوارش، آروغ ترش، خواب بسیار، كندی حواس، ریزش لعاب دهان و آب بینی رقیق و غیر سوزان می‌شود. شخص در خواب و رویا باران، برف و آب می‌بیند. قدما طبیعت چنین فردی را سرد و تر می‌نامیدند. <BR><BR>▪ خلط سوم ماده قرمز رنگی است كه خون نامیده می‌شود. خون بدون هیچ‌ تغییری و بلاواسطه صرف تغذیه بدن می‌شود. چنانچه اندازه این خلط در بدن بیش از حد طبیعی باشد؛ رنگ بدن به سرخی گراییده و شخص احساس می‌كند زبانش سنگین‌تر شده است. سستی و كاهلی اعضا، دهان‌دره و خمیازه، كندی حواس، بروز برخی جوش‌ها در بدن، گاهی خون‌ریزی لثه‌ها و بینی از عوارض افزایش خلط خون در بدن است. در این حالت رویاهای شخص سرخ و خونین است و طبیعت بیمار گرم و تر. <BR><BR>▪ خلط چهارم ماده زردرنگی است كه از دیگر خلط‌ها سبكتر بوده و صفرا نام دارد. اگر صفرا از حد خود تجاوز كند رنگ بدن و چشم‌ها به زردی گراییده، بینی خشك و زبان نیز زبر و خشك می‌شود. تشنگی، تهوع، قی، سوزش معده و بی‌میلی به غذا از سایر عوارض افزایش خلط صفرا در بدن است. خواب شخص نیز با مناظری از گرما و آتش توام است. در چنین حالتی طبیعت بیمار گرم و خشك است. <BR><BR>● اثرات بلغم در مغز <BR>همان‌طور كه گفته شد قدما معتقد بودند افزایش رطوبت و سردی در مغز باعث سستی و تنبلی دما‎غ، كندی ذهن، تفكر و حواس شده شخص را به فراموشی دچار می‌كند. هر قدر رطوبت و خلط بلغم در سر بیشتر جمع شود، به همان نسبت فراموشی افزایش، تیزهوشی و قوه ادراك كاهش می‌یابد به طوری كه شخص كاملا فاقد هرگونه فهم و شعور می‌گردد. در این حالت فراموشی با سنگینی سر و ترشحات بینی همراه است. <BR>به‌علاوه وجود رطوبت در سر موجب سرگیجه، تشنج، سكته، صرع و … می‌گردد. طبیعی است از بین بردن رطوبت، عوارض گفته شده را از بین می‌برد. <BR>خوردن بعضی از غذاها كه اصطلاحا سرد و تر نامیده می‌شوند، موجب تولید رطوبت و بلغم در بدن می‌شود. برخی از غذاهای سرد و تر عبارتند از: ماست، خیار، هندوانه، كاهو، آلو، اسفناج، نارنج، پرتقال، برنج، گوشت گاو، گوشت بز، گوشت خروس. <BR>افرادی كه طبیعت معتدل دارند با خوردن غذاهای سرد و تر، طبیعتشان به سردی و تری متمایل می‌شود و اگر خوردن غذاهای سرد و تر چند روز ادامه داشته باشد سستی، تنبلی و‌ ضعف قوه تفكر در آن‌ها پدیدار شده، به فراموشی دچار می‌شوند. <BR>گاهی دانش‌آموزان زرنگ، یك روز پس از درس معلم، علی‌رغم آن كه به اندازه كافی تمرین كرده و به حافظه خود نیز اطمینان دارند، آموخته‌هایشان را از یاد می‌برند. بررسی‌ها نشان داده، این دانش‌آموزان شب قبل، برنج و ماست مصرف كرده‌اند. <BR>در این حالت ماست و برنج در بدن رطوبت و سردی ایجاد كرده، در كلاس درس به واسطه هیجان عصبی، رطوبت به مغز روی آورده، رابطه مراكز حافظه و تكلم را كند و سپس قطع نموده است. هنگام سكته مغزی نیز همین اتفاق می‌افتد با این تفاوت كه در این‌جا رطوبت دور مراكز حافظه و تكلم را گرفته، مانع جریان ارتباطی بین آن‌ها شده ولی خرابی ایجاد نكرده است. <BR>شایسته است اولیای دانش‌آموزان به طبیعت فرزندانشان و تاثیر غذاهای گوناگون در جسم، روحیه و جان آن‌ها توجه داشته باشند. همچنین باید بدانند كه غذاهای مختلف اثرات متفاوتی به روی ترشحات غدد درونی و كاركرد آن‌ها دارند. <DIV class=keyword>&nbsp;</DIV> text/html 2011-01-20T06:17:21+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری آیا میدانید جایگزین طبیعی آنتی بیوتیک چیست ؟ http://avesinaaa.mihanblog.com/post/444 <CENTER> <H1>&nbsp;</H1></CENTER>با توجه به خواص ضدمیكروبی كه در عصاره و اسانس پونه وجود دارد، می‌توان از این فرآورده‌ها به عنوان جایگزین طبیعی برای آنتی بیوتیك‌ها استفاده كرد.<BR><BR>به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، پونه از خانواده نعناع است و ترکیبات شیمیایی موجود در این گیاه اسانس روغنی فرار یا روغن مانتول است. به علاوه در اعضاى این گیاه مقدارى تانن مواد رزینى و قند نیز وجود دارد و حاوی مقدار زیادی ویتامین آ و بی است.<BR><BR>پونه بادشكن، ضدنفخ، خلط آور و مفید براى سیاه سرفه و آسم است؛ همچنین سرفه را آرام و خروج خلط را تسهیل مى‌كند و اثر محرك بر روى ترشح معده دارد؛ از ترش کردن معده جلوگیری می‌کند و برای هضم غذا و برطرف کردن سکسکه مفید است.<BR><BR>پونه قاعده آور، ضد تشنج و آرام کننده اعصاب است و در رفع سستی، خارش و عفونت رحم تاثیر گذار است.<BR><BR>همچنین پونه کوهی کار روده را منظم می‌کند و در درمان ناراحتی‌های کبدی، اسهال خونی و ناراحتی‌های عصبی اختلالات گوارشی موثر است. <DIV class=keyword>&nbsp;</DIV> text/html 2011-01-20T06:11:18+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری عناب یک داروی ناب http://avesinaaa.mihanblog.com/post/443 <CENTER> <H1>&nbsp;</H1></CENTER> <P>عناب درختچه ای است متوسط با برگ های کشیده و ریز كه در زمستان برگریز می شود. منشا این گیاه به چین و آسیا بر می گردد، گرچه بعد ها به طور نامعلومی پراكنده شده و امروز در بخش های گسترده ای از نقاط مختلف زمین دیده می شود . ویژگیهای میوهً عناب میوه گیاه که همان عناب نامیده می شود خوراكی است.عناب درشكل ظاهر بیش از 2 یا 3 سانتیمتر درطول است.وقتی میوه عناب نارس است لغزان وسبز است و طعمی شبیه سیب دارد . هسته آن نیز سخت و مخروطی شكل است. هنگامی كه میوه می رسد به رنگ زنگ زدگی یعنی قرمز تیره برمی گردد.و سپس چروكیده می شود.این میوه در ظاهر شبیه به خرماست بنابراین عناب خرمای قرمز نیز نامیده می شود. عناب ( خرمای چینی ) نیز نامیده می شود . كشت گیاه عناب گیاه عناب بیش از 4000 سال است كه برای میوه وخواص دارویی آن كشت شده است.گیاه در دامنه تغییرات درجه حرارتی وسیع و سطح بارش متفاوت می تواند رشد كند.گرچه درماههای تابستان تحت شرایط مناسب و آبیاری كافی بهترین رشد را دارد.بطور شگفت آوری در درجه حرارتهای بالای 10 تا15 درجه و متفاوت از انواع مختلف گیاهان می تواند زنده بماند. این اجازه می دهد كه گیاه در شرایط بیابانی رشد كند جایی كه درجه حرارت روز وشب نیز متغیر است.عناب می تواند در گرما و سرما شدید زنده بماند. یك درخت عناب در منطقه بیش از 300 سال باقی می ماند. مصارف خوراكی عناب عناب به شکل گلچین شده ، خشك شده و آب نباتهایی با اسانس عناب و به عنوان خوراكی یا همراه با چای عصرانه در بریتانیا صرف می شود. در رنگهای سیاه وقرمز موجود است .شكل دود داده عناب طعم آن را افزایش می دهد. شربت شیرین میوه عناب دركشورهای كره ، تایوان و چین به طور عموم در دسترس مردم است.عناب كنسرو شده و همچنین چای با طعم عناب به طرز گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی مناطق نیز میوه عناب برای تهیه سركه نیز کاربرد دارد. دربرخی قسمتهای جهان مردم شربت عناب را نیز می نوشند. ضمن اینکه در آفریقا از این میوه در تهیه كیك استفاده می شود. اما كاربرد عناب در ایران ، هندوستان و پاكستان بیشتر به صورت میوه خشک شده است . خواص دارویی عناب خواص دارویی عناب مدتها ی طولانی است كه شناخته شده است. مردمان كشورهایی مانند چین و كره عناب را به عنوان داروی سنتی كه مبنای گیاهی دارد بكار می برند. این میوه با خواص تخفیف استرس مطرح شده است. پودر میوه عناب برای آرامش اعصاب و اضطراب به كار برده می شود. میوه عناب خون را تصفیه وسموم را از سیستم بدن دفع می كند.عناب پوست را روشن میكند ، مانع مشكلات قلبی می شود و احساس آرامش می دهد.خواص آنتی اكسیدان عناب همچنین به جلوگیری از سرطان كمك می كند. البته به یاد داشته باشید که این میوه علاوه بر اینکه خون را تصفیه میکند موجب ازدیاد ویتامین k میشود یعنی خون را سفت میکند و مصرف زیاد آن برای افرادی که دچاز غلظت خون هستند توصیه نمیشود. جوشانده برگ عناب اغلب برای تسكین وعصاره آن برای درمان گلودرد به كار می رود. استفاده از مغز میوه در بریدگی ها وزخمها موجب تسریع در بهبودی آنها می شود . مخلوط عناب با فلفل و نمك در بیماران مبتلا به سوءهاضمه و حتی بیماری های صفراوی سودمند است . عناب خشك رسیده به عنوان ملین عمل می كند.دانه عناب خاصیت داروی مسكن رادارد . اگر با كره خورده شود از حالت تهوع واستفراغ جلوگیری می كند. مصرف آن در دوران بارداری به كاهش دردهای شكمی معروف است. ضمن اینکه در کاهش دردهای روماتیسمی نیز مفید است . تلخیص وترجمه : پردیس كسرائی « کارشناس ، عضو گروه علمی پزشکی . نت »</P> text/html 2011-01-17T14:05:42+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری كفیر چیست ؟ http://avesinaaa.mihanblog.com/post/442 <CENTER> <H1>&nbsp;</H1></CENTER>كفیر چیست ؟<BR>كفیر یك نوع ماست نوشیدنی است كه خاستگاه آن كوه های قفقاز واقع در اتحادیه جماهیر شوروی سابق می باشد . اولین تولید كنندگان آن چوپانان قفقازی بودند كه توانستند این نوشیدنی خوشمزه را از دانه های كفیر تهیه كنند . افسانه های مردم قفقاز می گوید كه دانه های كفیر هدایایی از طرف خداوند هستند . كفیر بر گرفته از كلمه كف« Kef » در زبان تركی است كه به معنای خوشی و لذت می باشد .<BR><BR>چرا مردمان قفقاز به داشتن عمر طولانی شهرت دارند ؟<BR>مردمی كه با داشتن عمری بالای صد سال هنوز هم بر اسب سوار می شوند و در دامنه های قفقاز یكه تازی می كنند . آنها راز سلامتی و عمر زیاد خود را به مصرف كفیر نسبت می دهند .<BR><BR>به چه دلیل این نوشیدنی خواص سحر آمیز دارد ؟<BR>این نوشیدنی تخمیری از مجموعه ای از باكتری های زنده و مفید برای بدن تشكیل شده است بطوریكه دانشمندان راز سودمندی كفیر را برای سیستم ایمنی و گوارش وجود این باكتری ها می دانند . به این باكتری ها « پروبیوتیك » اطلاق می شود . همچنین مخمرهای موجود در آن قادر به ساخت اسید فولیك بوده كه كوآنزیم یك سری واكنش های حیاتی جهت رشد سلول ها است . كمبود اسید فولیك در خانم ها بویژه خانم های باردار شایع است . این محصول معجزه آسا در پیشگیری و درمان بیماری ها بسیار مفید است . مهمترین خواص درمانی آن در مراكز تحقیقاتی معتبر دنیا به ثبت رسیده است .<BR><BR>خواص درمانی كفیر :<BR><BR>اصلاح سیستم گوارش در زمان مصرف داروهای آنتی بیوتیك<BR><BR>افزایش حركات دودی روده و درمان یبوست<BR><BR>جلوگیری از بیماری پوكی استخوان<BR><BR>درمان آلرژی ها<BR><BR>درمان اسهال و ضد عفونی كننده محیط روده<BR><BR>درمان بیماری عدم تحمل لاكتوز در كسانی كه نمی توانند شیر بخورند<BR><BR>درمان بیماری های گوارشی<BR><BR>درمان فشار خون<BR><BR>درمان كودكان مبتلا به بیش فعالی یا هایپر اكتیویتی<BR><BR>سرشار از ویتامین های گروه ب مانند نیاسین ، پیردوكسین و اسید فولیك<BR><BR>غنی از كلسیم ، فیبر و پروتیئن<BR><BR>مؤثر در زیبایی پوست ( مورد استفاده در كرمها و پاك كننده های آرایشی )<BR><BR>مقاوم كردن سیستم ایمنی بدن در مقابل عوامل بیماری زا<BR><BR>ممانعت از نفخ روده ای<BR><BR>ممانعت كننده از اثر پرتودهی رادیولوژیك<BR><BR>هضم راحت تر شیر و جذب بهتر مواد مغذی موجود در آن <BR><BR>کفیر معروفترین شیر تخمیری اسیدی الکلی است که منشاء آن به کوه های قفقاز بر می گردد اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد اهمیت این فرآورده لبنی شناخته شده و تحقیقات وسیعی در مورد بهینه سازی و تولید صنعتی و افزایش دامنه تنوع پذیری این محصول انجام گرفته است.<BR><BR>مصرف سرانه کفیر در سال ۱۹۸۰ در کشورهای مشترک المنافع سابق ۵ کیلوگرم در سال بوده است.<BR><BR>قزاقها معتقدند که دانهای کفیر یک هدیه الهی بوده است که ۱۰۰۰ سال پیش به آنها عطا شده است.<BR><BR>دكتر ثریا نواب پور از فعالان عرصه صنعت شیر است كه حدود 40 سال در این زمینه فعالیت داشته است . عمده فعالیت های وی كنترل های آزمایشگاهی فرآورده های شیری و همكاری و ارتباط با سایر رسانه ها و آموزش و پرورش و بهزیستی در جهت لزوم افزایش مصرف شیر و فرآورده های آن می باشد ؛ زیرا كمبود مصرف آن سلامت افراد جامعه را به مخاطره انداخته و در پی آن مشكلاتی را برای جامعه به وجود می آورد . به همین منظور<BR>مصاحبه ای با ایشان در رابطه با فرآورده جدیدی به نام « كفیر » انجام دادیم كه در ادامه می خوانید :<BR><BR>درباره تاریخچه تولید و مصرف « كفیر » توضیح دهید :<BR><BR>كفیر برای اولین بار در قفقاز تولید شد . اسم آن تركی است كه از « كف » به معنای سرخوشی و شادی گرفته شده یعنی نوشیدنی نشاط آور كه در ابتدا مثل سایر فرآورده های شیری به طور سنتی تولید می شد ، اما امروزه این محصول به دلیل دارا بودن خواص ویژه به طور صنعتی تهیه می شود . كفیر فرآورده ای تخمیری است كه تا حدودی به ماست شباهت دارد . با توجه به اینكه در هر فرآورده تخمیری از باكتری های لاكتیك و مخمرها استفاده می شود و با پیشرفت علم ، خواص ویژه محصولات تخمیری ثابت شده و همچنین به دلیل اینكه كفیر تا حدودی برای مردم ناشناخته است ، بنابراین اخیراً این محصول مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است .<BR><BR>ارزش تغذیه ای كفیر چیست ؟<BR><BR>چون كفیر از فرآورده های شیری می باشد ، بنابراین ارزش تغذیه ای شیر را داراست و به دلیل وجود باكتری و مخمر لاكتیك خواص درمانی زیادی را شامل می شود .<BR><BR>آغاز تولید این فرآورده در كشور چه زمانی بوده است ؟<BR><BR>متخصصان كشورهای خارجی به تبعیت از توصیه دانشمندان علم تغذیه به تولید انبوه آن پرداخته اند و در كشور ما نیز تولید آن از طریق كارخانه پگاه مشهد آغاز شده و امیدواریم با كمك اطلاع رسانی صحیح رسانه ها این محصول در جامعه شناخته و مورد مصرف قرار گیرد . امروزه باكتری های لاكتیك به عنوان عناصر حیات بخش مطرح هستند و وجود آنها در روده و جهاز هاضمه ، تأثیر مستقیم بر طول عمر و سلامت زیستن و جوان ماندن دارد و همین طور مانع چاقی و تشكیل سلول های چربی ( به خصوص در اطراف شكم ) می شوند .<BR><BR>روش نگهداری كفیر چگونه است ؟<BR><BR>نكته مهم زمان مصرف كفیر است كه باید باكتری های آن به اندازه كافی زنده و فعال باشند . در تولید محصول ، به مصرف كنندگان تأكید می شود كه آن را در یخچال نگهداری كنند چون در صورت نگهداری در خارج از یخچال باكتری ها فرصت تكثیر پیدا می كنند . همچنین نگهداری ماست در یخچال سبب حفظ خواص آن می شود .<BR><BR>زمان ماندگاری آن چقدر است ؟<BR><BR>توصیه متخصصان برای مصرف فرآورده های شیری دست كم روزی سه سروینگ ( سهم ) است كه این میزان برای اشخاص بزرگسال یك لیوان شیر یا ماست است و اگر بخواهیم با دوغ مقایسه كنیم هر دو لیوان دوغ یك سروینگ ( سهم ) محسوب می شود . در مورد كفیر نیز به عنوان یكی از فرآورده های گروه شیر و لبنیات ، مصرف 3-1 لیوان آن روزانه توصیه می شود .<BR><BR>آیا همه اقشار جامعه ( كودكان ، نوجوانان ، سالمندان ، زنان باردار ، شیرده و ... ) می توانند از آن استفاده كنند و یا مصرف آن به گروه خاصی محدود می شود ؟<BR><BR>همه می توانند استفاده كنند . ( بخصوص زنان شیرده و باردار ) از طرفی به دلیل اینكه ارگانیسم های ( اندامگان ) كفیر قابلیت تجزیه لاكتوز شیر را دارند ، بنابراین توصیه می شود افراد مبتلا به عدم تحمل لاكتوز ( كه نمی توانند شیر را هضم كنند ) كفیر را جایگرین شیر كنند .<BR><BR>تأثیرات كفیر بر سلامتی چیست ؟ آیا تا كنون اثرات منفی بر سلامتی انسان از آن گزارش شده است ؟<BR><BR>كفیر یك محصولی است كه در راستای سالم سازی باعث طول عمر ، بهبود سیستم گوارشی و مانع تكثیر باكتری های ترشح كننده سموم ( كه پوست و مو را خراب می كنند ) می شود . بنابراین كسانی كه كفیر مصرف می كنند پوست و موی سالم تری دارند . كفیر همچنین از پوكی استخوان نیز جلوگیری می كند ، كفیر در تنظیم فشار خون نیز نقش عمده ای دارد ، اما تا كنون اطلاعاتی مبنی بر تأثیرات منفی كفیر بر سلامتی گزارش نشده است . <BR> <DIV class=keyword>&nbsp;</DIV> text/html 2010-09-16T07:17:18+01:00 avesinaaa.mihanblog.com بابک نیری جینسنگ (jingseng) http://avesinaaa.mihanblog.com/post/441 هزاران سال است که گیاهان برای کسب انرژی ، دور کردن ارواح خبیثه و تقویت ارگان های خاصی از بدن به کار رفته اند ، امروزه نیروبخش های رایج در شرق چون جینسینگ و دانگ گویی (Dang gui) از نیروبخش های غربی چون رزماری و مریم گلی رایج تر و محبوب تر هستند. گیاهان نیروبخش می توانند به روش های متفاوتی طبقه بندی شوند. به عنوان افزایش دهنده انرژی یا کی (Qi) تغذیه کننده خون یا مایعات بدنی ، تنظیم بین اخلاط در پزشکی ایورودایی و منبع انرژی تولید مثل و زاد و ولد می باشد.<BR><BR>یکی از گیاهان نیروبخش و مقوی که مشهوریت زیادی در جهان دارد جینسینگ می باشد که بهتر است آن را گیاه جوانی یا نوشدارو بنامیم. در کتب سنتی و به عربی ریشه گیاه را «جنسه» و «جنسا» می نامند. به فرانسوی و انگلیسی Ginseng و Asiatie ginsengو Chinsese ginseng گفته می شود. گیاهی است از خانوادۀ عشقه Araliaceae می باشد که نام علمی آن Panax ginseng می باشد.<BR><BR>این گیاه Panax ginseng که بیش از 5000 سال است در چین به کار می رود. برای پزشکان عرب قرن نهم میلادی شناخته شده بود. مارکوپولو در مورد این گیاه شگفت کمیاب نوشته است : «هنگامی که هیئتی از سوی پادشاه سیام بالوئی چهاردهم دیدار کرد گیاه جینسینگ را به او معرفی کردند. از آن پس ثروتمندان اروپایی برای رفع خستگی و ناتوانی از جینسینگ استفاده می کردند. همچنین این گیاه در قرن هجدهم ، در آمریکا هم شهرت یافت ، مخصوصاً وقتی کشف شد که گیاه پاناکس کینکفولیوس (Panax quonquefolius) در آن قاره بومی است.<BR><BR>مشخصات :<BR><BR>گیاهی است چند ساله ، برگ های آن مرکب دارای 7-5 برگچه که به طور گروهی با دمبرگ های خود از یک نقطه خارج و تشکیل یک برگ مرکب را می دهند. هر برگچه ، بیضی با کنارۀ دندانه دار منظم ، نوک تیز و با گلبرگ های مشخص می باشد. ریشه گیاه که در قسمت مستعمل آن می باشد دراز، ضخیم یک شاخه یا منشعب و دو شاخه ، طول آن یک متر و بیشتر و قطر آن در ناحیه یقه گیاه تا 10 سانتی متر می رسد. پوست خارجی ریشه گیاه به رنگ زرد ، طعم آن کمی شیرین ، شبیه مغز ریشه شیرین بیان است. البته در بعضی گونه ها اندکی تلخ می باشد. این گیاه در کوهستان های چین و منچوری می روید و از داروهای شفابخش معروف چینی است که هم اکنون در تمام داروخانه های چین و اغلب داروفروشی های اروپا و آمریکا عرضه می شود.<BR><BR>ترکیبات شیمیایی :<BR><BR>از نظر ترکیبات شیمیایی برای اینکه به اسرار خواص شفابخش این ریشه پی برده شود ، مطالعات وسیعی صورت گرفته است و آنچه که تا به حال گزارش شده است این است که این گیاه دارای گلوکوزیدهای استروئیدی به نام پاناکیلون ، یک ساپونین به نام پاناکسوزید یا پاناکسین ، مواد صابونی ، یک اساس روغنی فرار به نام پاناسین و یک هورمون و ویتامین B و ویتامین D ، ترکیبات استیلنی ، استرول ها و سرانجام یک گلوکوزید به نام جینسینگ می باشد.<BR><BR>این دارو تونیک ، محرک ، بازساز و مقوی است. مرکز سیستم اعصاب و تنفس را تحریک می کند و این اثر دارو مربوط به وجود دو گلوکوزید به نام های پانوکسید آ و پانوکسید ب آن جدا شده اند. از ریشه گیاه 2-1 درصد کولین برحسب وزن و بتاسیتوسترول به دست می آید. از این دارو برای تهیۀ داروهای جوانی که در ترکیبات داروهای به کار می رود استفاده می شود.<BR><BR>از گزارش دیگری آمده است که در سال 1974 ریشه این گیاه و سایر اعضای اندام گیاه برای یافتن اسرار شگفت انگیز شفابخش آن تحت بررسی دانشمندان قرار دارد و تاکنون چندین ماده عامل فیزیولوژیک از آن جدا شده است، از آن جمله عمده ترین آن عبارتند از پانکسین که مقاومت عضلات را در برابر بی نظمی ها و ناراحتی ها افزایش می دهد و پانکس اسید که متابولیسم و سیستم عروقی را اصلاح می کند و پاناکولین یا پانکس ویلون که روی سیستم غدد مترشحه داخلی یا آندوکرین اثر می گذارد و پاناسن که مرکز اعصاب را تحریک می کند و در آخر جینسینگ برای بیماری قند اثر مثبت دارد. <BR><BR>خواص و کاربرد:<BR><BR>ریشه جینسینگ شاید معروفترین داروهای چینی باشد که از دوران کهن تاریخ تا حال همواره آثار شفابخش آن مورد توجه حکمای طب سنتی قرار داشته است و دارد. از نظر خواص به طور کلی ، نیروبخش ، مقوی ، محرک ، بادشکن و نرم کننده می باشد. بررسی های زیادی روی این ریشه به عمل آمده که به اسرار شفابخش آن در موارد معالجه قطعی بی نظمی های عصبی ، کم خونی ، ضعف ، کمبود تعرق و بی نظمی تنفس ، فراموشی و نسیان ، تشنگی مداوم ، بی میلی جنسی ، خستگی شدید ، سوء هاضمه ، دردهای ناحیه قلب و تهوع و ... پی برده شود. خوردن آن به صورت جوشانده یا عصاره یا به صورت اسانس و یا مستقیماً از جرم گرد ریشه به صورت خام صورت می گیرد. خوراک آن نیرو و توانایی ایجاد می کند تا در دوران نقاهت پس از بیماری ، بی نظمی های غده های بدن و ضعف اعصاب از بین رود و کار طبیعی و شفادهنده آنها اعاده گردد. متابولیسم قندها و هیدراتهای کربن در بدن را منظم می کند و موجب می شود که مصرف اکسیژن به طور مداوم و عادی انجام گیرد و برای آرام کردن اشخاصی که ناراحتی های روانی دارند ، بسیار نافع است و یک نوع مسکن موثر برای مغز می باشد. چند نوع از Panax در بازار دنیا عرضه می شود که از نظر خواص و مرغوبیت در ردیف های متفاوتی قرار می گیرند.<BR><BR>انواع جینسینگ :<BR><BR>1- جینسینگ کره ای یا چینی(Pnax ginseng) :<BR><BR>در برخی مناطق کوهستانی هند و چین کاشته می شود و از نظر ریشه غده ای آن مورد توجه می باشد. در چین و ژاپن از جوشانده یا دم کرده غدۀ زیرزمینی خشک آن برای نرم کردن سینه و به عنوان مقوی معده و تب بر استفاده می شود. در هندوچین جوشانده ساقه ضخیم زیرزمینی به عنوان تقویت و تجدید قوا در دوره نقاهت بیماران و زنان پس از وضع حمل داده می شود. این دارو به عنوان نوشدارو در آن مناطق برای انواع بیماری ها تجویز می شود و اختصاص به یک بیماری خاص ندارد. جینسینگ چینی یا کره ای یکی از نادرترین و گرانترین گیاهان می باشد. یک تونیک تجدید کننده انرژی ، مخصوصاً در طحال و ریه . پژوهش های جدید ، وجود ترکیبات استروئیدی شبیه هورمون های جنسی انسان را در آن نشان داده است. این گیاه باعث تقویت سیستم ایمنی و کاهش خستگی هم می شود. نحوه مصرف به صورت جوشانده و تنتور می باشد که در جوشانده به عنوان تونیک عمومی 3 تا 10 گرم آن را در 500 میلی لیتر آب می جوشانیم و در حالت تنتور که در درمان اسهال ناشی از ضعف دستگاه گوارش مصرف می شود و همچنین در درمان آسم و سرفه مزمن نیز استفاده می شود.<BR><BR>می توان از کپسول حاوی 500 میلی گرم تا 4 گرم از پودر ریشه نیز به عنوان تقویت کننده استفاده نمود.<BR><BR>اگرچه پاناکس جینسینگ عموماً بی خطر است اما عوارض جانبی هم دارد. در دوران بارداری یا در صورت بالا بودن فشارخون از مصرف مقدار زیاد یا به مدت طولانی باید پرهیز کرد. همچنین از مصرف سایر محرک ها مانند چای ، قهوه و نوشابه های کولادار همراه با پاناکس جینسینگ باید خودداری نمود.<BR><BR>2- پاناکس نوتو جینسینگ (Panax noto ginsing) : <BR><BR>که دارای ساقه زیرزمینی ضخیم است و برای تقویت و جلوگیری از خونریزی ، بندآوری خونریزی خارجی یا داخلی، تف کردن با اخلاط خونی ، خونریزی از بینی ، عادات ماهیانه بیش از حد متعارف و وجود خون در ادرار و مدفوع به کار می رود. عده ای از دانشمندان خواص آن را شبیه خواص گیاه .Cynura pinnatifida Dc می دانند و از نظر قابض بودن و بندآوردن خونریزی و جوش دادن زخمها مانند آن گیاه تلقی می شود. استوارت معتقد است که برای جوش دادن زخمهای پوست بسیار مؤثر است. دانشمند دیگری به نام چیو اصولاً این دو گیاه را تحت یک نام چینی آنها ذکر کرده است ولی به هر حال در عین حال که شبیه هستند ولی دو گیاه مختلف می باشند و مؤثرترین آنها جنسه می باشد که نوشدارو به معنای واقعی می باشد و در موقع خرید باید دقت کرد که ریشه گیاه اصیل خریداری گردد. این جینسینگ که جینسینگ کاذب هم نامیده می شود به عنوان ضد درد و برای قطع خونریزی ( داخلی و خارجی ) به کار می رود. همچنین به داروهای مربوط به بیماری های عروقی و قلبی و آنژین صدری اضافه می شود. در دوران جنگ ویتنام سربازان ویت کنگ از این گیاه برای افزایش سرعت بهبودی زخم های گلوله استفاده می کردند. قسمت مورد استفاده این گیاه ریشه آن می باشد که بصورت پودر می باشد که در کپسول ها و یا قرص های 2-1 گرمی برای درمان زخم و خونریزی ها و یا درد به کار می رود و برای درد ناشی از زخم معده آن را با پوست درخت نارون مخلوط می کنند. در دوران بارداری از پاناکس نوتو جینسینگ نباید استفاده کرد ، زیرا ممکن است روی جنین اثر بدی داشته باشد.<BR><BR>3- پاناکس کینکفولیوس(Panax quinquefolius) : <BR><BR>در عده ای از مدارک علمی نیز این گونه که اصولاً بومی آمریکای شمالی می باشد و سابقاً از آنجا به چین برده و کاشته می شده نام برده می شود که در حال حاضر تقریباً در بازار معروفیتی ندارد. این جینسینگ آمریکایی هم یک تونیک می باشد که در چین برای تب و خستگی ناشی از بیماری های مزمن لاغر کننده ، مانند سل بکار میرود و همچنین در درمان سرفه های ناشی از ضعف ریه هم مفید است. قسمت مورد استفاده این گیاه نیز ریشه می باشد که به دو صورت تنتور و پودر می باشد که در تنتور به عنوان تونیک یا همراه گیاهانی مثل زنجبیل شامی و پوست درخت توت برای سرفه مزمن و ضعف ریه استفاده می شود. پودر ریشه پاناکس کینکفولیوس در کمبود انرژی به صورت قرص یا کپسول در دوزهای 2-1 گرمی استفاده می شود.<BR><BR>4- جینسینگ سیبری (Eleutherococcus Senticosus) :<BR><BR>بخش مورد استفاده این گیاه ریشه می باشد (مانند بقیه گونه های جینسینگ) و بعنوان داروی ضد اسپاسم و ضد روماتوئید است و توان انسان را در برابر استرس افزایش می دهد و هیجان زایی آن کمتر از جینسینگ چینی و کره ای می باشد و برای کسانی که به دنبال تحریک کننده قوی تری هستند روش مصرف آن به صورت تنتور یا کپسول حاوی 500 میلی گرم پودر ریشه می باشد ، البته بصورت قرص های دارویی نیز کاربرد دارد.<BR><BR>نظری به تحقیقات جدید علمی در مورد خواص درمانی جینسینگ :<BR><BR>درباره جینسینگ تحقیقات علمی گسترده ای در جهان به عمل آمده است. تنها دانشمندان روسی بیش از 400 طرح تحقیقاتی در مورد آثار شفابخش جینسینگ سیبری انجام داده اند. نتایج تمام تحقیقات نشان داده است اشخاصی که از دم کرده جینسینگ استفاده می کنند معمولاَ سالمتر و شادابترند و در برخورد با ناملایمات زندگی استقامت بیشتری از خود نشان می دهند ، انرژی بیشتری برای کار دارند و تمرکز حواس آنها خیلی بهتر و بیشتر است.<BR><BR>دکتر فرانسورت(Dr.Norman Franworth) که یکی از دانشمندان معروف گیاهان دارویی است تجربیات روسها را در مورد جینسینگ کاملاً تأیید می نماید. نظریه دکتر فرانسورت در مورد خواص جینسینگ این است که جینسینگ یک آداپتوژن است. آداپتوژن یک اصطلاح فنی و پزشکی می باشد که آن را اولین بار پزشک معروف روسی به نام برخمان (Dr.I.I.Berkhman) ، از آکادمی علمی شوروی ، تعریف کرده است و این لقب را برای توضیح خواص شفابخش جین سنگ به کار برده است.<BR><BR>یک آداپتوژن ماده ای است بی ضرر که نقش تعدیل کننده در بدن را دارد ، یعنی ورود آداپتوژن به بدن موجب می شود هرچیزی که در بدن در حالت عدم تعادل یا غیر نرمال است عادی و نرمال شود. مثلاً اگر فشارخون خیلی زیاد است تا حد عادی آن را کاهش می دهد و اگر فشارخون پایین افتاده و کم است ؛ آن را تا حد عادی و طبیعی ، متناسب با فیزیولوژیی بدن افزایش می دهد. به این ترتیب وجود آداپتوژن در یک ماده غذایی و ورود آن به بدن آثار فیزیولوژیکی گسترده ای شبیه ضداکسیدکننده ها دارد. البته در جینسینگ مواد ضداکسیدکننده نیز وجود دارد که خاصیت مفید آداپتوژن جینسینگ را تشدید و تحریک می کند.<BR><BR>تحقیقات علمی جدید دیگری نشان می دهد که فرایند تعدیل کردن نه فقط در جینسینگ بلکه در اغلب مواد خوراکی نیز وجود دارد. مثلاً محققان وزارت کشاورزی آمریکا اخیراً کشف کرده اند که عنصر کروم که به مقدار خیلی کم برای بدن لازم است از عوامل آداپتوژن می باشد و آثار دو بعدی دارد و در دو جهت مخالف برای تعدیل اختلالات و عدم تعادل های فیزیولوژیکی بدن اثر می گذارد. مثلاً قند خون را تعدیل می کند ، یعنی اگر زاید برحد نرمال باشد تا حد نرمال کاهش می دهد و اگر کمتر از حد نرمال شده است آن را تا حد نرمال و طبیعی بدن افزایش می دهد. به نظر می رسد این خاصیت برقراری تعادل بیوشیمی در بدن که اصل Yin-Yang معروف چینی ها را به خاطر می آورد در اغلب گیاهان شفابخش و مواد خوراکی طبیعی یافت می شود.<BR><BR>از نظرمقدار و مدت مصرف ، عده ای از دانشمندان توصیه می کنند که روزانه 2/1-1 قاشق مربا خوری از گرد ریشه جینسینگ 6 ساله در مدت یک ماه خورده شود و سپس دو ماه بعد از آن خورده نشود ، ولی عده ای نیز معتقدند که تا مدت ها هر روز از پودر جینسینگ می توان خورد. جینسینگ را بصورت جوشانده نیز می توان خورد. برای این کار 2/1 قاشق مربا خوری گرد جینسینگ را در یک پیمانه آب جوش (220 گرم ) ریخته و بگذارند 10 دقیقه ریزریز بجوشد و 2 پیمانه در روز از این جوشانده بخورند.<BR><BR><BR>مقدار خوراک از گونه P.ginseng :<BR><BR>این دارو بصورت عصاره آبی در شیشه های کوچک یا در کپسول عرضه می شود.<BR><BR>1- شیشه ها به ظرفیت 50 سانتی متر مکعب است که در آن 40 گرم از جرم ریشه گیاه وجود دارد. از این عصاره سه بار در روز و در هر بار 20-10 قطره باید خورد.<BR><BR>2- کپسول ، در هر کپسول 700 میلی گرم جرم ریشه گیاه وجود دارد که از این کپسول ها روزی یک بار و دو کپسول باید خورده شود.<BR><BR>3- آمپول ، در هر آمپول 2-1 گرم از جرم ریشه گیاه موجود است و ظرفیت هر آمپول از نظر مایع و جرم ریشه گیاه 10 سانتی متر مکعب می باشد و آمپول ها در بسته بندی هایی که در هر بسته 10 آمپول می باشد ، عرضه می شود که حاوی 12000 میلی گرم جرم ریشه گیاه جینسینگ است ، از این آمپول ها روزی باید یک عدد خورد (این آمپول ها برای تزریق نیست و فقط باید خورده شود).<BR><BR>به طور کلی مقدار خوراک از جرم ریشه گیاه در حدود 5/1-1 گرم در روز می باشد که علاوه بر موارد فوق می توان به صورت جوشانده نیز تهیه کرد و خورد.<BR><BR>به طور کلی می توان گفت که جینسینگ گیاهی است گرم ، خنک ، تمام گونه های آن شیرین و تا حدی اشتهاآور است و باعث ترشح شیره گوارشی می شود و به عنوان تقویت کننده ، محرک ، کاهنده قند خون و کلسترول خون ، تقویت کننده و محرک دستگاه ایمنی بدن به کار برده می شود. این گیاه داروی خوبی برای ریه ها می باشد و مشکلات و بیماری های مزمن ریه را به سرعت بهبود می بخشد.<BR><BR>قرن هاست که چینی ها سالمند از جینسینگ به عنوان داروی تقویتی استفاده می کنند. سابقه استفاده چینی ها از این گیاه به 5000 سال پیش می رسد. گرچه غربی ها جینسینگ را در زمان مارکوپولو شناختند ، اما استفاده وسیع آن را از قرن هیجدهم شروع کردند. امروزه از جینسینگ به عنوان بخش اصلی بسیاری از داروهای ترکیبی گیاهی استفاده می کنند.<BR>