تبلیغات
بهتر زیستن را بیاموزیم - مروری بر خواص و اعمال اسیدهای آمینه:

مروری بر خواص و اعمال اسیدهای آمینه:


آلانین :غیر ضروری .پروئین ساز .گلیکوژنیک.غیر قطبی. آب گریز . آلیفاتیک

اعمال اختصاصی :

منبع مهم انرژی برای ماهیچه .

اولین آمینواسیدی که در متابولیسم قندها بکار میرود.

تقویت کننده سیستم ایمنی بدن بوسیله ساخت آنتی بادی.

قسمت عمده ای از بافت پیوندی .

عوارض ناشی از کمبود .
از کار افتادگی ماهیچه.

خستگی .

افزایش میزان انسولین و گلوگاگون

مواردی که با افزایش میزان آلانین همراهند .

کاهش میزان انسولین و گلوکاگون

دیابت ملی توس

نکته :

غلظت زیاد آمینو اسیدها به خصوص آمینو اسیدهای آلانین و آرژنین که بعد از صرف یک کغذای پروتئینی در خون به وجود میآید ترشح گلو اگو و انسولین را تحریک میکندآرژنین

ضروری مشروط پروتئین ساز . گلیکوژنیک دارای ذنجیره های اصلی جانبی. دی بازیک

اعمال اختصاصی :

ضروری برای فعالیت طبیعی سیستم ایمنی بدن

لازم برای بهبود و التیام زخم (بوسیله ساخت کلاژن )

محرک برای ترمیم کبد آسیب دیده

محرک آزاد شدن هورمون رشد

محرک آزاد کردن انسولین و گلو کاگون

موثر ترین آمینو اسید در آزاد سازی انسولین

پیش ساز gaba

پیش ساز آمینو اسیدهای اورنیتین و سیترو لین

کاهنده اندازه تومور

لازم برای اسپرماتوژنژ

نقش متابولیکی عمده سنتز اوره و کراتین
اسید اسپارتیک

غیر ضروری .پروتئین ساز . گلیوژنیک .دارای زنجیره های جانبی و اصلی

اسید اسپارتیک قابل تبدیل به آسپارژین بوده بنابر این این دو نوع اسید آمینه و ظایف مشابهی دارند .افزایش دهنده بنیه

کمک به محافظت کبد با هدف انتقال آمونیاک

دخیل در سیستمایمنی بوسیله افزایش تولید ایمنوگلوبین

مواردی که در آنها کمبودمیزان اسید اسپارتیک دیده میشود

کمبود کلسیم و منیزیم

اسپارژینغیر ضروری . پروتئین ساز . اسید آمینه آمیدی آبدوست

آسپارژین از ترکیب اسید اسپارتیک به علاوه atpبه وجود میاید

کمک در حذف آمونیاک در بدن

کمک به کاهش خستگی

موثر در سم ضدایی از مواد مضر

دخیل در سنتز dna

نکته :آنزیم آسپاراژیناز دارای اثر ضد سرطانی در خوکهای گینه بوده ولی در انسان دارای عوارض جانبی است

سیستئین و سیستین

غیر ضروری .گلیکوژنیک . کتوژنیک

آبدوست حاوی سولفور

اعمال اختصاصی

سیستوئین و سیستئین قابل تبدیل به یکدیگرند

/انتی اکسیدان

سم ضدایی طبیعی ضروری در رشد نگهداری .ترمیم پوست

عنر اصلی در مو

یکی از سه آمینو اسید اصلی حاوی سولفور بعلاوه تورین و متیونین

جزء اصلی سازنده گلوتامین

اسید گلوتامیک و گلیسین

پیش ساز آمینو اسید تورین

پیش ساز سولفات کندروتبن

پیش ساز کندروتین جزء اصلی غضروفاسید گلوتامیک

غیر ضروری پروئتین ساز گلیکوژنیک دارای ذنجیره های اصلی جانبی

اعمال اختصاصی

پیش ساز گلوتامیک و gaba

یکی از دو واسطه عصبی تحریکی است

افزایش اسید گلوتامیک

افزایش انرژی

سرعت به روند التیام زخم

سم زدایی آمونیاکی
ایفای نقش مهم در سنترزdna

یک جزء تشکیل دهنده اسید فولیک

نمک مونو اسید گلوتامیک در طعم دهنده غذا بکار میرود

موثر در انعقاد خون

گلوتامین

غیر ضروری پرو تئین ساز گایکوژنیک –آبدوست

اعمال اختصاصی :

پیش ساز gaba

ترکیبی است که از اسید گلوتامیک . آمونیاک در کبد .مغز و کلیه ها تولید میشود

مینو اسید گلیکوژنیک بهاین معنی که رای کمک به نگهداری و تثبیت قند خون در حالت طبیعی ضروری است .

دخیل در قدرت و تحمل غضلات

سوخت اصلی مجرای معده ای –روده ای (روده کوچ متنها عضوی در بدن است که از گلوتامین به عنوان منع اصلی انرژی استفاده میکند .

گلوتامین نسبت به آمینو اسیدهای دیگر بیشترین تمرکز را خون دارد .

پیش ساز واسزه عصبی آمینو اسید گلوتامات

دخیل در سنتز dna

مسئول انتقال آمونیاک از بافها به کبد و کلیه ها

گلوتامین میتواند از سد خونی نغز عبور نماید در نیجه منبعی از اسد گلوتامیک برا یاکسیداسیون در مغز فراهم مینماید .مواردی که با افزایش میزان گلوتامین همراهند .

استفاده از برخی داروهای ضد تشنج :

نکته:

نیاز به گلوتامین در طی استرس و بیماریهای کاتابولیک افزایش میابد

[گلوتامین در نگهداری سیستم ایمنی دارای نقش مهمی بوده ست به همیندلیل بعضی از متخصصین معتقدند که گلوتامین باید به عنوان یک اسیی آمینه ضروری مشروط شناخته شود .
__

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 فروردین 1390    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: معالجه بیماریها، خواص خوراکیها،     | نظرات()
=================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^