صفرا

به دو گروه صفرای طبیعی و صفرای نا طبیعی تقسیم می شود

صفرای طبیعی همان کف خون است که رنگ آن سرخرنگ است و ماده ای است سبک و تند و هر قدر گرمتر باشد بر سرخی آن افزوده می گردد

وقتی از جگر بوجود می آید دو بخش می شود قسمتی از آن همراه خون می رود و بخش صاف شده به سوی کیسه صفرا راه میابد

صفرای تصفیه شده که به کیسه صفرا می رود درد و بلغم لزج روده ها را می شوید و با عث احساس قضای حاجت میشود

ضمنا کار رهایی تن از مواد زاید را بر عهده دارد

آن بخش صفرا که همراه خون است خون را لطافت می بخشد و به جاری شدن آن در معابر تنگ کمک می کند

 

 

صفرای ناطبیعی

1-آمیختن بلغم با ماده بیگانه یعنی صفرایی که از کبد آمده است و یا آمیزش با سودا ناشی می شود

اگر بلغم آبکی باشد زرد رنگ می شود

اگر بلغم غلیظ باشد زرده ای میشود

2-اگر صفرا خود به خود از حالت طبیعی خارج بشود صفرای سوخته به وجود می آید و آن غالبا در جگر ایجاد می شود و یا بخشی است که از معده به وجود می آید

نوشته شده در تاریخ جمعه 21 فروردین 1388    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: طب ایرانی و طب ابن سینا،     | نظرات()