اندامهای خشک

1-مو

2-استخوان

3-غضروف

4-زردپی

5-وتر

6-غشا(شامه)

7-شریانها(رگهای ضرباندار)

8-وریدها

9-عصب حرکتی(سردتروخشکتر از حد اعتدال است)

10-قلب

11-عصب حسی(سردتر از حد اعتدال است و البته به اعتدال نزدیک است)

12-پوست

نوشته شده در تاریخ جمعه 7 فروردین 1388    | توسط: بابک نیری    | طبقه بندی: طب ایرانی و طب ابن سینا،     | نظرات()